Hungihong
    Footnotes
    Theme

    Hungihong

    Si Satanas nagsabwag og mga hungihong ug mga panagbingkil—usahay gipasikad sa tipik nga kamatuoran—aron ang mga katawhan mobatok sa Dios ug sa tanan nga mga maayo (Hel. 16:22; JS—K 1:1). Usa sa mga timailhan sa ikaduhang pag-anhi ni Jesukristo mao nga ang mga katawhan mohisgot og mga gubat ug mga hungihong sa mga gubat. (Mat. 24:6; D&P 45:26; JS—M 1:23).