Hyde, Orson
    Footnotes
    Theme

    Hyde, Orson

    Usa ka sakop sa unang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga natawag niini nga kapaigoan (D&P 68:1–3; 75:13; 102:3; 124:128–129). Siya mihimo og daghan nga mga misyon alang sa Simbahan, lakip ang pagpahinungod sa Balaan nga Yuta niadtong 1841 alang sa pagpauli sa mga katawhan nga Judeo.