Krus
    Footnotes
    Theme

    Krus

    Ang kahoy nga tinukod diin diha si Jesukristo gilansang sa krus (Mar. 15:20–26). Daghan sa kalibutan karon naghunahuna niini ingon og usa ka simbolo sa kang Kristo nga paglansang sa krus ug pagtubos nga sakripisyo; bisan pa niana, ang Ginoo mitukod sa iyang kaugalingon nga mga simbolo alang sa iyang paglansang sa krus ug sakripisyo—ang pan ug ang tubig sa sakramento (Mat. 26:26–28; D&P 20:40, 75–79). Diha sa mga kasulatan, kadto kinsa mopas-an sa ilang mga krus mao kadto kinsa nahigugma ni Jesukristo sa hilabihan nga sila naglimud sa ilang mga kaugalingon sa pagkadili diosnon ug matag kalibutanon nga kahigal ug naghupot sa iyang mga sugo (HJS, Mat. 16:25–26).