Nauvoo, Illinois (TBA)
  Footnotes
  Theme

  Nauvoo, Illinois (TBA)

  Usa ka dakbayan nga gitukod sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw niadtong 1839 diha sa estado sa Illinois. Kini nahimutang sa Suba sa Mississippi, dul-an sa 200 ka mga milya hangtud sa Suba gikan St. Louis.

  Tungod sa mga pagpanggukod diha sa estado sa Missouri, ang mga Santos mibalhin og mga 200 ka mga milya paingon sa amihanang silangan, tabok sa Suba sa Mississippi, ug ngadto sa Illinois, diin sila nakakita og maarang-arang nga mga kahimtang. Sa kapulihay, ang mga Santos mipalit og yuta duol sa wala pa maugmad nga dakbayan sa Commerce. Kini nga yuta hapit tibuok lamak nga kamingawan nga adunay diyutay nga yanong mga gambalay. Ang mga Santos mipahubas sa yuta ug mitukod og mga panimalay. Si Joseph Smith mibalhin sa iyang banay ngadto sa usa ka gamay nga pinuy-anan nga hinimo sa troso. Ang ngalan sa dakbayan nga Commerce giilisan ngadto sa Nauvoo, sunod sa pulong Hebreohanon nga “maanindot.”

  Pipila ka mga seksyon sa Doktrina ug mga Pakigsaad natala sa Nauvoo (D&P 124–129, 132, 135). Ang mga Santos gisugo sa pagtukod og usa ka templo diha sa Nauvoo (D&P 124:26–27). Sila mitukod og templo ug mitukod og mga istaka sa Zion sa wala pa abuga gikan sa ilang mga panimalay niadtong 1846. Agi og sangputanan niining pagpanggukod, ang mga Santos mibiya sa dapit ug miadto paingon sa kasadpan.