Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 124
nahauna sunod


Seksyon 124

Pagpadayag nga gihatag ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, sa Nauvoo, Illinois, 19 sa Enero 1841 (History of the Church, 4:274–286). Tungod sa nagkadako nga mga pagpanggukod ug dili subay sa balaod nga mga pamaagi batok kanila pinaagi sa mga opisyal sa publiko, ang mga Santos napugos sa pagbiya sa Missouri. Ang sugo sa pagpatay nga gihimo ni Lilburn W. Boggs, gobernador sa Missouri, pinitsahan og 27 sa Oktubre 1838, mihatag kanila nga walay kapilian (History of the Church, 3:175). Sa 1841, sa diha nga gihatag kini nga pagpadayag, ang dakbayan sa Nauvoo, nga nahimutang sa dapit sa kanhi balangay sa Commerce, Illinois, natukod sa mga Santos, ug dinhi natukod ang punoan nga buhatan sa Simbahan.

1–14, Si Joseph Smith gisugo sa paghimo og maligdong nga pamahayag sa ebanghelyo ngadto sa presidente sa Tinipong Bansa, sa mga gobernador, ug sa mga tigdumala sa tanan nga mga nasud; 15–21, Sila si Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith, Sr., ug uban pa diha sa mga buhi ug mga patay gipanalanginan tungod sa ilang kaligdong ug mga hiyas; 22–28, Ang mga Santos gisugo sa pagtukod og balay alang sa kalingawan sa mga dumuduong ug usa ka templo sa Nauvoo; 29–36, Mga bunyag alang sa mga patay pagahimoon sa sulod sa mga templo; 37–44, Ang mga katawhan sa Ginoo kanunay nga magtukod og mga templo alang sa paghimo sa balaan nga mga ordinansa; 45–55, Ang mga Santos dili makahimo sa pagtukod sa templo sa Lalawigan sa Jackson tungod sa pagpanglupig sa ilang mga kaaway; 56–83, Mga panudlo gihatag alang sa katukuran sa Balay sa Nauvoo; 84–96, Si Hyrum Smith gitawag nga usa ka patriyarka, sa pagdawat sa mga yawe ug sa pagpuli sa dapit ni Oliver Cowdery; 97–122, Si William Law ug ang uban gitambagan kalabut sa ilang mga paghago; 123–145, Kinatibuk-an ug lokal nga mga opisyal ginganlan, uban sa ilang mga katungdanan ug pagkasakop sa korum.

1 Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo, akong sulugoon Joseph Smith, Ako nahimuot kaayo sa imong halad ug mga sakripisyo, diin ikaw mihimo; tungod niini nga katuyoan Ako mipasanay kanimo, aron Ako unta makapakita sa akong kaalam pinaagi sa mga ahuyang nga mga butang sa yuta.

2 Ang imong mga pag-ampo madawat sa akong atubangan; ug agi og tubag kanila Ako moingon nganha kanimo, nga ikaw karon dayon gitawag sa paghimo og usa ka maligdong nga pamahayag sa akong ebanghelyo, ug niini nga aistaka diin Ako mitukod nga mahimo nga usa ka tukuranan nga bato sa Zion, diin paganinduton pag-ayo sama sa usa ka palasyo.

3 Kini nga pamahayag pagabuhaton ngadto sa tanan nga mga ahari sa kalibutan, ngadto sa upat ka suok niini, ngadto sa dungganan nga napili nga presidente, ug halangdon nga mga gobernador sa nasud nga imong gipuy-an, ug ngadto sa tanan nga mga nasud sa yuta nga nagkatibulaag sa lain nga dapit.

4 Himoa kini nga mahisulat sa Espiritu sa akaaghup, ug pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, diin maanaa diha kaninyo sa panahon sa pagsulat sa mao;

5 Kay kini ihatag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo aron masayud sa akong kabubut-on mahitungod niadto nga mga hari ug mga opisyal, bisan og unsa ang mahitabo kanila sa higayon nga moabut.

6 Kay, tan-awa, Ako hapit na motawag kanila sa pagsunod sa kahayag ug himaya sa Zion, kay ang gitakda nga panahon miabut sa pagbulig kaniya.

7 Busa, pagtawag kanila uban sa makusog nga pamahayag, ug uban ang inyong pagpamatuod, dili mahadlok kanila, kay sila ingon sa mga asagbut, ug ang ilang tanan nga himaya ingon sa bulak diha niini nga sa dili madugay mahulog, nga sila unta usab walay ikabalibad—

8 Ug aron Ako moduaw kanila sa adlaw sa pagduaw, kon Ako moabli sa tabil sa akong nawong, sa pagtudlo sa bahin sa malupigon diha sa mga tigpakaaron-ingnon, diin dihay apagpangagot sa mga ngipon, kon sila mosalikway sa akong mga sulugoon, ug sa akong pagpamatuod diin Ako mipadayag ngadto kanila.

9 Ug usab, Ako moduaw ug mopahumok sa ilang mga kasingkasing, daghan kanila alang sa imong kaayohan, aron ikaw makakita og grasya diha sa ilang mga mata, aron sila moadto sa akahayag sa kamatuoran, ug ang mga Hentil ngadto sa kahimayaan o sa pagtuboy sa Zion.

10 Kay ang adlaw sa akong pagduaw moabut sa labing madali, sa atakna nga kamo wala maghunahuna; ug hain ang kasiguroan sa akong mga katawhan, ug ang kadangpan alang niadto kinsa nahibilin kanila?

11 Pagmata, O mga hari sa yuta! Duol kamo, O, duol kamo, uban sa inyong bulawan ug sa inyong pilak, ngadto sa pagtabang sa akong mga katawhan, ngadto sa balay sa mga anak nga babaye sa Zion.

12 Ug usab, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, himoa ang akong sulugoon nga si Robert B. Thompson motabang kaninyo sa pagsulat niini nga pamahayag, kay Ako nahimuot kaayo kaniya, ug aron siya mouban kaninyo;

13 Busa, himoa siya, nga mopatalinghug sa inyong tambag, ug Ako mopanalangin kaniya uban ang usa ka pinilo-pilo nga mga panalangin; himoa nga siya magmatinud-anon diha sa tanan nga mga butang gikan karon, ug siya pasidunggan diha sa akong mga mata;

14 Apan himoa siya nga mahinumdom nga ang iyang apagkatinugyanan Ako nagkinahanglan diha sa iyang mga kamot.

15 Ug usab, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, bulahan ang akong sulugoon nga si aHyrum Smith; kay Ako, ang Ginoo, nahigugma kaniya tungod sa bkaligdong sa iyang kasingkasing, ug tungod kay siya nahigugma niana nga matarung diha sa akong atubangan, miingon ang Ginoo.

16 Ug usab, himoa ang akong sulugoon nga si John C. Bennett motabang kaninyo sa inyong paghago sa pagpadala sa akong pulong ngadto sa mga hari ug mga katawhan sa yuta, ug mobarug diha kaninyo, bisan ikaw nga akong sulugoon Joseph Smith, sa takna sa kalisud; ug ang iyang ganti dili mapakyas kon siya modawat og atambag.

17 Ug tungod sa iyang gugma siya mabantog, kay siya mahimo nga akò kon siya mobuhat niini, miingon ang Ginoo. Ako nakakita sa binuhatan nga nabuhat, nga Ako modawat kon siya mopadayon, ug mokorona kaniya sa mga panalangin ug dako nga himaya.

18 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo nga kini mao ang akong kabubut-on nga ang akong sulugoon nga si Lyman Wight kinahanglan nga mopadayon sa pagsangyaw alang sa Zion, diha sa espiritu sa kaaghup, mokumpisal kanako atubangan sa kalibutan; ug Ako modala kaniya ingon sa mga pako sa aagila; ug siya makaangkon og himaya ug dungog ngadto sa iyang kaugalingon ug ngadto sa akong ngalan.

19 Aron kon siya makahuman sa iyang buhat Ako modawat kaniya ngadto sa akong kaugalingon, gani sama nga Ako mibuhat ngadto sa akong sulugoon nga si aDavid Patten, kinsa akong kauban niini nga higayon, ug usab sa akong sulugoon nga si bEdward Partridge, ug usab sa akong tigulang nga sulugoon nga si cJoseph Smith, Sen., kinsa naglingkod duban ni Abraham diha sa iyang tuo nga kamot, ug bulahan ug balaan siya, kay siya akò.

20 Ug usab, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga ang akong sulugoon nga si George Miller dili amalimbungon; siya mahimo nga kasaligan tungod sa kaligdong sa iyang kasingkasing; tungod sa iyang gugma sa akong pagpamatuod Ako, ang Ginoo, nahigugma kaniya.

21 Busa Ako moingon nganha kaninyo, Ako misilyo diha sa iyang ulo sa katungdanan sa usa ka akaobispohan, sama sa akong sulugoon nga si Edward Partridge, aron siya makadawat sa mga pahinungod sa akong balay, aron siya makapangalagad og mga panalangin diha sa mga ulo sa mga kabus sa akong mga katawhan, miingon ang Ginoo. Himoa nga walay tawo nga mobiay-biay sa akong sulugoon nga si George, kay siya mopasidungog kanako.

22 Himoa nga ang akong sulugoon nga si George, ug ang akong sulugoon nga si Lyman, ug ang akong sulugoon nga si John Snider, ug uban pa, motukod og usa ka abalay ngadto sa akong ngalan, ingon sa usa nga ipakita sa akong sulugoon nga si Joseph ngadto kanila, diha sa dapit diin siya mopakita usab ngadto kanila.

23 Ug kini mao ang balay sak-anan, usa ka balay aron adunay kasak-an ang mga langyaw gikan sa layo; busa himoa kini nga usa ka maayo nga balay, takus sa tanan nga pagdawat, aron ang mga amagpapanaw nga gikapoy makakaplag og kapahulayan ug kasiguroan samtang siya magpalandong sa pulong sa Ginoo; ug ang btukuranan nga bato nga akong gitudlo alang sa Zion.

24 Kini nga balay mahimo nga usa ka maayo nga puy-anan kon kini gitukod ngadto sa akong ngalan, ug kon ang gobernador diin natudlo ngadto niini dili motugot sa bisan unsa nga kahugawan nga mahitabo dinhi niini. Kini pagabalaanon, o ang Ginoo nga imong Dios dili mopuyo diha niini.

25 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa ang akong tanan nga mga santos moanhi gikan sa layo.

26 Ug ikaw mopadala og abtik nga mga sinugo, oo, pinili nga mga sinugo, ug moingon ngadto kanila: Panganhi kamo, uban sa inyong tanan nga bulawan, ug sa inyong pilak, ug sa inyong mahalon nga mga bato, ug uban sa inyong tanan nga karaan nga mga butang; ug uban sa tanan kinsa adunay kasayuran sa karaan nga mga butang, nga moanhi, mahimo nga moanhi, ug modala sa alamos nga kahoy ug sa hayas nga kahoy ug ang aguho nga kahoy uban sa tanan nga mahalon nga mga kahoy sa yuta;

27 Ug uban sa puthaw, uban sa tumbaga, ug uban sa bronse, ug uban sa sin, ug uban sa tanan ninyo nga mahalon nga mga butang sa yuta; ug magtukod ug abalay ngadto sa akong ngalan, alang sa Labing Halangdon sa bpagpuyo diha niini.

28 Kay walay dapit diha sa yuta nga siya makaadto ug aipahiuli pagbalik kadtong nawala nganha kanimo, o nga iyang gikuha, bisan ang kahingpitan sa pagkapari.

29 Kay usa ka abunyaganan wala diha sa yuta, nga sila, ang akong mga santos, bmakabunyag alang niadto kinsa mga patay—

30 Kay kini nga ordinansa pagahimoon diha sa akong balay, ug dili madawat ngari kanako, gawas lamang sa mga adlaw sa inyong kakabus, diin kamo dili makatukod og balay ngari kanako.

31 Apan Ako mosugo kaninyo, kamong tanan nga akong mga santos, sa apagtukod og usa ka balay ngari kanako; ug Ako mohatag nganha kaninyo og igo nga panahon sa pagtukod og usa ka balay ngari kanako; ug sulod niini nga panahon ang inyong mga pagbunyag akong pagadawaton.

32 Apan tan-awa, sa katapusan niini nga panahon ang inyong mga pagbunyag alang sa inyong mga patay dili madawat ngari kanako; ug kon kamo dili mobuhat niini nga mga butang sa katapusan sa panahon kamo isalikway ingon nga usa ka simbahan, uban sa inyong mga patay, miingon ang Ginoo nga inyong Dios.

33 Kay sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga human kamo adunay igo nga panahon sa pagtukod og usa ka balay ngari kanako, diin ang ordinansa sa pagbunyag alang sa mga patay pagahimoon, ug diin ang mao gilaraw sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, ang inyong mga pagbunyag alang sa inyong mga patay dili madawat ngari kanako;

34 Kay diha niini mao ang mga ayawe sa balaan nga pagkapari nga na-orden, aron kamo makadawat og dungog ug himaya.

35 Ug human niini nga higayon, ang inyong mga pagbunyag alang sa mga patay, pinaagi niadto kinsa nagkatibulaag sa layo nga dapit, dili madawat ngari kanako, miingon ang Ginoo.

36 Kay kini gi-orden nga sa Zion, ug sa iyang mga istaka, ug sa Jerusalem, niadto nga mga dapit diin Ako mitudlo alang sa adangpanan, mahimo nga mga dapit alang sa inyong mga pagbunyag alang sa inyong mga patay.

37 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, unsaon pagdawat sa inyong apagpanghugas ngari kanako, gawas kon kamo mohimo kanila diha sa usa ka balay nga inyong gitukod sa akong ngalan?

38 Tungod, tungod niini nga sugo Ako misugo ni Moises nga siya kinahanglan nga magtukod og usa ka atabernakulo, nga sila mopas-an niini uban kanila sa kamingawan, ug motukod og usa ka bbalay didto sa yuta sa saad, aron mapadayag kadto nga mga ordinansa nga gitago sa wala pa ang kalibutan.

39 Busa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, aron ang inyong mga apagdihog, ug ang inyong mga pagpanghugas, ug ang inyong mga bpagbunyag alang sa mga patay, ug ang inyong cmaligdong nga mga katiguman, ug ang inyong mga handumanan alang sa inyong mga dsakripisyo pinaagi sa mga anak ni Levi, ug alang sa inyong mga orakulo diha sa inyong labing ebalaan nga mga dapit diin kamo makadawat sa mga pagpadayag, ug ang inyong mga balaod ug mga paghukom, alang sa sinugdanan sa mga pagpadayag ug katukuran sa Zion, ug alang sa himaya, dungog, ug pagtuga sa iyang tanan nga mga sakop nga gihan-ay pinaagi sa ordinansa sa akong balaan nga balay, diin ang akong mga katawhan gisugo sa kanunay sa pagtukod ngadto sa akong balaan nga ngalan.

40 Ug sa ka pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa kini nga balay nga matukod ngadto sa akong ngalan, aron Ako mopadayag sa akong mga ordinansa diha niini ngadto sa akong mga katawhan;

41 Kay Ako mopahiangay sa apagpadayag ngadto sa akong simbahan sa mga butang nga bgitago gikan sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, mga butang nga mahitungod ngadto sa kapaigoan sa ckahingpitan sa panahon.

42 Ug aAko mopakita ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph sa tanan nga mga butang kalabut niini nga balay, ug sa pagkapari niini, ug sa dapit diin kini pagatukuron.

43 Ug kamo motukod niini sa dapit diin kamo naghunahuna sa pagtukod niini, kay mao kana ang luna diin Ako mipili alang kaninyo sa pagtukod niini.

44 Kon kamo maghago uban sa inyong tibuok nga kusog, Ako mopahinungod niana nga luna nga kini mahimo nga abalaan.

45 Ug kon ang akong mga katawhan mopatalinghug ngadto sa akong tingog, ug ngadto sa tingog sa akong mga asulugoon kinsa Ako mitudlo sa pagpangulo sa akong mga katawhan tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, sila dili papahawaon sa ilang dapit.

46 Apan kon sila dili mopatalinghug sa akong tingog, ni ngadto sa tingog niini nga mga tawo kinsa Ako mitudlo, sila dili mapanalanginan, tungod kay sila naghugaw-hugaw sa akong balaan nga mga yuta, ug sa akong balaan nga mga ordinansa, ug mga katungod, ug sa akong balaan nga mga pulong diin Ako mihatag ngadto kanila.

47 Ug mahinabo nga kon kamo motukod og usa ka balay ngadto sa akong ngalan, ug dili mohimo sa mga butang diin Ako misulti, Ako dili motuman sa apanumpa diin Ako mihimo nganha kaninyo, ni motuman sa mga saad diin kamo nagpaabut gikan sa akong mga kamot, miingon ang Ginoo.

48 Kay aunta mga panalangin, kamo, pinaagi sa inyong mga kaugalingon nga binuhatan, nagdala og mga tunglo, kaligutgut, kapungot, ug mga paghukom sa ibabaw sa inyong kaugalingon nga mga ulo, pinaagi sa inyong kabuang, ug pinaagi sa inyong tanan nga mga salawayon nga mga buhat, diin kamo mihimo diha sa akong atubangan, miingon ang Ginoo.

49 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga kon Ako mohatag og usa ka sugo ngadto ni bisan kinsa nga mga anak sa mga tawo nga mohimo og usa ka buhat ngadto sa akong ngalan, ug kadto nga mga anak sa mga tawo moadto uban sa ilang tibuok nga kusog ug silang tanan kinahanglan mohimo niana nga buhat, ug dili mohunong sa ilang akakugi, ug ang ilang mga kaaway mosulong diha kanila ug mopugong kanila sa paghimo niana nga buhat, tan-awa, kini angay kanako nga dili na bkinahanglan nga ipabuhat diha sa mga kamot sa mga anak sa mga tawo, apan sa pagdawat sa ilang mga halad.

50 Ug sa kadautan ug kalapasan sa akong balaan nga mga balaod ug mga sugo Ako amosilot niadto kinsa mipugong sa akong buhat, ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga bkaliwatan, hangtud sila dili cmaghinulsol, ug nasilag kanako, miingon ang Ginoo nga Dios.

51 Busa, tungod niini nga hinungdan Ako modawat sa mga halad niadto kinsa Ako misugo sa pagtukod og usa ka dakbayan ug usa ka abalay ngadto sa akong ngalan, sa lalawigan sa bJackson, Missouri, ug napugngan sa ilang mga kaaway, miingon ang Ginoo nga inyong Dios.

52 Ug Ako modala og apaghukom, kaligutgut, kapungot, pagdangoyngoy, kaguol, ug pangagut sa mga ngipon diha sa ilang mga ulo, ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan, hangtud sila dili maghinulsol, ug masilag kanako, miingon ang Ginoo nga inyong Dios.

53 Ug kini Ako mihimo nga usa ka panig-ingnan nganha kaninyo, alang sa inyong kalipay mahitungod niadtong tanan kinsa gisugo nga mohimo og usa ka buhaton ug napugngan sa mga kamot sa ilang mga kaaway, ug pinaagi sa pagpanglupig, miingon ang Ginoo nga inyong Dios.

54 Kay Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, ug moluwas tanan niadto nga inyong mga kaigsoonan kinsa aputli og kasingkasing, ug bgipamatay didto sa yuta sa Missouri, miingon ang Ginoo.

55 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako mosugo kaninyo pag-usab sa pagtukod og usa ka abalay ngadto sa akong ngalan, gani dinhi niini nga dapit, nga inyong bmapamatud-an ang inyong kaugalingon ngari kanako nga kamo matinud-anon diha sa tanan nga mga butang bisan unsa nga Ako nagsugo kaninyo, aron Ako mopanalangin kaninyo, ug mokorona kaninyo sa dungog, walay kamatayon, ug kinabuhi nga dayon.

56 Ug karon Ako moingon nganha kaninyo, kalabut ngadto sa akong abalay sak-anan diin Ako misugo kaninyo nga tukuron aron kasak-an sa mga langyaw, himoa kini nga matukod ngadto sa akong ngalan, ug himoa nga ang akong ngalan mabutang diha niini, ug himoa nga ang akong sulugoon nga si Joseph ug ang iyang balay adunay dapit diha niini, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

57 Tungod niini nga pagdihog diin Ako mibutang sa iyang ulo, aron ang iyang panalangin mabutang usab diha sa ulo sa iyang kaliwatan nga mosunod kaniya.

58 Ug ingon nga Ako misulti ngadto ni aAbraham mahitungod sa mga kaliwatan sa yuta, gani Ako moingon ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph: Diha kanimo ug diha sa imong bbinhi pagapanalanginan ang kaliwatan sa yuta.

59 Busa, himoa ang akong sulugoon nga si Joseph ug ang iyang binhi nga mosunod kaniya nga adunay dapit niana nga balay, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, hangtud sa kahangturan, miingon ang Ginoo.

60 Ug himoa ang ngalan niana nga balay nga matawag og Balay sa Nauvoo; ug himoa kini nga usa ka makalipay nga pinuy-anan alang sa tawo, ug usa ka pahulayanan nga dapit alang sa gikapoy nga magpapanaw, aron siya makapalandong sa himaya sa Zion, ug sa himaya niini, ang tukuranan nga bato diha niini.

61 Aron siya makadawat usab sa tambag gikan niadto kinsa Ako mibutang nga mahimo ingon nga mga apangulo nga inila, ug ingon nga mga tawo nga bmagbalantay diha sa iyang paril.

62 Tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa ang akong sulugoon nga si George Miller, ug ang akong sulugoon nga si Lyman Wight, ug ang akong sulugoon nga si John Snider, ug ang akong sulugoon nga si Peter Haws, nga motukod sa ilang kaugalingon, ug motudlo sa usa kanila nga mahimo nga presidente sa ilang korum alang sa katuyoan sa katukuran niana nga balay.

63 Ug sila mohimo og usa ka batakang balaod, diin sila makadawat og puhunan alang sa pagtukod niana nga balay.

64 Ug sila dili modawat og kubos sa kalim-an ka mga dolyares alang sa bahin sa puhunan, niana nga balay, ug sila pagatugutan sa pagdawat og napulog lima ka libo ka mga dolyares gikan ni bisan kinsa nga tawo alang sa puhunan niana nga balay.

65 Apan sila dili tugutan nga modawat og kapin sa napulog lima ka libo ka mga dolyares nga puhunan gikan ni bisan kinsa nga tawo.

66 Ug sila dili tugutan nga modawat og ubos kay sa kalim-an ka mga dolyares alang sa bahin sa puhunan gikan ni bisan kinsa nga tawo niana nga balay.

67 Ug sila dili tugutan nga modawat ni bisan kinsa nga tawo, ingon nga usa ka tigpamuhunan niini nga balay, gawas kon siya mohatag sa iyang puhunan ngadto sa ilang mga kamot sa higayon nga siya makadawat sa iyang puhunan;

68 Ug tugbang sa bili sa puhunan nga siya mibayad ngadto sa ilang mga kamot siya makadawat og bahin niana nga balay; apan kon siya walay nabayad ngadto sa ilang mga kamot siya dili makadawat bisan unsa nga bahin niana nga balay.

69 Ug kon si kinsa ang mobayad og puhunan ngadto sa ilang mga kamot kini alang sa puhunan niana nga balay, alang kaniya, ug alang sa iyang kaliwatan nga mosunod kaniya, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, samtang siya ug ang iyang sumusunod maghupot niana nga puhunan, ug dili mobaligya o modala sa puhunan layo sa ilang mga kamot pinaagi sa ilang kaugalingon nga kabubut-on ug pagbuot, kon kamo mohimo sa akong kabubut-on, miingon ang Ginoo nga inyong Dios.

70 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kon ang akong sulugoon nga si George Miller, ug ang akong sulugoon nga Lyman Wight, ug ang akong sulugoon nga si John Snider, ug ang akong sulugoon nga si Peter Haws, makadawat og bisan unsa nga puhunan ngadto sa ilang mga kamot, mga salapi, o mga kabtangan diin sila nakadawat sa tinuod nga bili sa mga salapi, sila dili mogahin sa bisan unsa nga bahin niana nga puhunan ngadto sa lain nga bisan unsa nga katuyoan, diha lamang niana nga balay.

71 Ug kon sila mogahin sa bisan unsa nga bahin niana nga puhunan sa bisan asa, diha lamang niana nga balay, nga walay pagtugot sa tigpamuhunan, ug dili mobayad og balik sa puhunan sa makaupat nga pilo-pilo alang sa puhunan nga sila migahin sa bisan asa, diha lamang niana nga balay, sila pagatungluhon, ug papahawaon gikan sa ilang dapit, miingon ang Ginoong Dios; kay Ako, ang Ginoo, mao ang Dios, dili amabiay-biay sa bisan unsa niini nga mga butang.

72 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa ang akong sulugoon nga si Joseph mohatag og puhunan ngadto sa ilang mga kamot alang sa katukuran niana nga balay, ingon nga makaayo kaniya; apan ang akong sulugoon nga si Joseph dili makabayad og kapin sa napulog lima ka libo ka mga dolyares nga puhunan niana nga balay, ni ubos sa kalim-an ka mga dolyares, ni si bisan kinsa nga tawo, miingon ang Ginoo.

73 Ug dihay uban usab kinsa nagtinguha nga masayud sa akong kabubut-on mahitungod kanila, kay sila nangayo niini diha sa akong mga kamot.

74 Busa, Ako moingon nganha kaninyo mahitungod sa akong sulugoon nga si Vinson Knight, kon siya mohimo sa akong kabubut-on himoa nga siya mohatag og puhunan ngadto niana nga balay alang sa iyang kaugalingon, ug alang sa iyang kaliwatan nga mosunod kaniya, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

75 Ug himoa nga siya mopataas ug mopalanog sa iyang tingog, diha sa taliwala sa mga katawhan, aron amohangyo sa katuyoan sa kabus ug timawa, ug himoa nga siya dili mapakyas, ni himoa ang iyang kasingkasing nga mawad-an og paglaum; ug Ako bmodawat sa iyang mga halad, kay sila dili sama sa mga halad ni Cain ngari kanako, kay siya akò, miingon ang Ginoo.

76 Himoa ang iyang banay nga magmalipayon ug ipahilayo ang ilang mga kasingkasing gikan sa kasakit; kay Ako mipili kaniya ug midihog kaniya, ug siya mapasidunggan taliwala sa iyang balay, kay Ako mopasaylo sa iyang tanan nga mga sala, miingon ang Ginoo. Amen.

77 Sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang akong sulugoon nga si Hyrum mohatag og puhunan ngadto niana nga balay ingon nga makaayo kaniya, alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang kaliwatan nga mosunod kaniya, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

78 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Isaac Galland mohatag og puhunan ngadto niana nga balay; kay Ako, ang Ginoo, nahigugma kaniya tungod sa buhat nga iyang nahimo, ug mopasaylo sa iyang tanan nga mga sala; busa, himoa siya nga mahinumdom alang sa usa ka tinguha niana nga balay gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

79 Himoa ang akong sulugoon nga si Isaac Galland matudlo diha kaninyo ug ma-orden pinaagi sa akong sulugoon nga si William Marks, ug mopanalangin kaniya, sa pag-uban sa akong sulugoon nga si Hyrum sa buhat nga itudlo ngadto kanila sa akong sulugoon nga si Joseph, ug sila pagapanalanginan og dako.

80 Himoa nga ang akong sulugoon nga si William Marks mobayad og puhunan ngadto niana nga balay, ingon nga makaayo kaniya, alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang binhi, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

81 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Henry G. Sherwood mobayad og puhunan ngadto niana nga balay ingon nga makaayo kaniya alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang binhi nga mosunod kaniya, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

82 Himoa ang akong sulugoon nga si William Law mobayad og puhunan ngadto niana nga balay, alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang binhi nga mosunod kaniya, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

83 Kon siya mohimo sa akong kabubut-on himoa nga siya dili modala sa iyang banay ngadto sa silangan nga mga yuta, bisan ngadto sa Kirtland; bisan pa niana, Ako, ang Ginoo, motukod sa Kirtland, apan Ako, ang Ginoo, adunay usa ka hampak nga giandam alang sa mga lumulupyo niini.

84 Ug uban sa akong sulugoon nga si Almon Babbitt, adunay daghan nga mga butang nga Ako wala mahimuot; tan-awa, siya nangandoy sa pagpahimutang sa iyang pulong kay sa pulong diin Ako mi-orden, gani kana nga Kapangulohan sa akong Simbahan; ug siya nagpahimutang og usa ka abulawanon nga baka alang sa pagsimba sa akong mga katawhan.

85 Himoa nga walay tawo nga amolakaw gikan niini nga dapit kinsa mianhi dinhi nga naningkamot sa paghupot sa akong mga sugo.

86 Kon sila mopuyo dinhi himoa nga sila mopuyo ngari kanako; ug kon sila mamatay himoa nga sila mamatay ngari kanako; kay sila amakapahulay gikan sa ilang tanan nga mga kahago dinhi, ug makapadayon sa ilang mga buhat.

87 Busa, himoa ang akong sulugoon nga si William mosalig kanako, ug mohunong sa kahadlok mahitungod sa iyang banay, tungod sa sakit sa yuta. Kon ikaw anahigugma kanako, hupti ang akong mga sugo; ug ang sakit sa yuta bmosangput ngadto sa imong himaya.

88 Himoa ang akong sulugoon nga si William molakaw ug mosangyaw sa akong walay katapusan nga ebanghelyo uban sa makusog nga tingog, ug uban sa dako nga kalipay, ingon nga siya pagatabangan pinaagi sa akong aEspiritu, ngadto sa mga lumulupyo sa Warsaw, ug usab ngadto sa mga lumulupyo sa Carthage, ug usab ngadto sa mga lumulupyo sa Burlington, ug usab ngadto sa mga lumulupyo sa Madison, ug mohulat nga mapailubon ug makugihon alang sa dugang nga panudlo sa akong kinatibuk-an nga mga komperensya, miingon ang Ginoo.

89 Kon siya mobuhat sa akong kabubut-on himoa nga siya gikan karon mopatalinghug sa tambag sa akong sulugoon nga si Joseph, ug sa iyang tinguha nga motabang sa akatuyoan sa mga kabus, ug momantala bsa bag-o nga nahubad sa akong balaan nga pulong ngadto sa mga lumulupyo sa yuta.

90 Ug kon siya mobuhat niini Ako amopanalangin kaniya og usa ka pinilo-pilo nga mga panalangin, aron siya dili isalikway, ni ang iyang mga binhi nga makita nga bnagpakilimos og pagkaon.

91 Ug usab sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa ang akong sulugoon nga si William matudlo, ma-orden, ug madihogan, nga usa ka magtatambag ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph, sa lawak sa akong sulugoon nga si Hyrum, aron ang akong sulugoon nga si Hyrum modawat sa buhatan sa Pagkapari, ug aPatriyarka, nga gitudlo ngadto kaniya pinaagi sa iyang amahan, pinaagi sa panalangin ug usab pinaagi sa katungod;

92 Aron gikan karon siya makahupot sa mga yawe sa apatriyarkal nga mga panalangin diha sa mga ulo sa akong tanan nga mga katawhan,

93 Nga bisan kinsa nga siya mopanalangin, pagapanalanginan, ug bisan kinsa nga siya amotunglo pagatungluhon; nga bisan unsa nga siya bmobugkos dinhi sa yuta pagabugkuson didto sa langit; ug nga bisan unsa nga siya mobadbad dinhi sa yuta pagabadbaron didto sa langit.

94 Ug gikan niini nga takna Ako motudlo kaniya nga mahimo nga usa ka propeta, ug usa ka amanalagna, ug usa ka tigpadayag ngadto sa akong simbahan, ingon usab sa akong sulugoon nga si Joseph;

95 Aron siya makahimo usab diha sa pag-uyon sa akong sulugoon nga si Joseph; ug aron usab siya makadawat og tambag gikan sa akong sulugoon nga si Joseph, kinsa mopakita kaniya sa mga ayawe diin siya makapangutana ug makadawat, ug makoronahan uban sa sama nga panalangin, ug himaya, ug dungog, ug pagkapari, ug mga gasa sa pagkapari, nga sa makausa gihatag sa akong sulugoon nga si bOliver Cowdery;

96 Aron ang akong sulugoon nga si Hyrum magpamatuod sa mga butang diin Ako mipakita ngadto kaniya, nga ang iyang ngalan makabaton og madungganon nga paghinumdom gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, hangtud sa kahangturan.

97 Himoa ang akong sulugoon nga si William Law makadawat usab sa mga yawe ug pinaagi niini siya makapangayo ug makadawat og mga panalangin; himoa siya nga amapainubsanon diha sa akong atubangan, ug walay bsala, ug siya makadawat sa akong Espiritu, gani ang cMaghuhupay, nga mopadayag ngadto kaniya sa kamatuoran sa tanan nga mga butang, ug mohatag kaniya, sa tukma nga takna, unsa ang iyang isulti.

98 Ug kini nga mga atimailhan mosunod kaniya—siya moayo sa bmasakiton, siya mohingilin sa mga yawa, ug pagaluwason gikan niadto kinsa mopainom kaniya og makamatay nga hiló;

99 Ug siya pagagiyahan sa agianan diin ang alala nga bitin dili makapaak sa iyang tikod, ug siya mosaka diha sa bhandurawan sa iyang mga hunahuna ingon sa mga pako sa agila.

100 Ug unsa nga Ako magbuot nga siya mopabangon sa patay, himoa nga siya dili mopugong sa iyang tingog.

101 Busa, himoa ang akong sulugoon nga si William mosinggit og kusog ug dili managana, uban ang kalipay ug kamaya, ug uban sa mga hosanna ngadto kaniya nga naglingkod diha sa trono hangtud sa kahangturan, miingon ang Ginoo nga inyong Dios.

102 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, Ako adunay usa ka misyon nga gitagana alang sa akong sulugoon nga si William, ug sa akong sulugoon nga si Hyrum, ug alang kanila lamang; ug himoa ang akong sulugoon nga si Joseph nga magpabilin, kay siya gikinahanglan. Sa nahibilin Ako mopakita nganha kaninyo sa umaabut. Bisan pa niana. Amen.

103 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kon ang akong sulugoon nga si aSidney moalagad kanako, ug mahimo nga magtatambag ngadto sa akong sulugoon nga si Joseph, himoa nga siya mosugod ug modawat ug molihok diha sa buhatan sa iyang balaan nga tawag, ug magpaubos sa iyang kaugalingon diha sa akong atubangan.

104 Ug kon siya mohalad ngari kanako og usa ka madawat nga halad, ug mga sakripisyo, ug magpabilin uban sa akong mga katawhan, tan-awa, Ako, ang Ginoo nga inyong Dios, motambal kaniya aron siya maayo; ug mopataas sa iyang tingog pag-usab sa ibabaw sa mga bukid, ug mahimo nga usa ka atigpama-ba sa akong atubangan.

105 Himoa siya nga moanhi ug mopahimutang sa iyang banay diha sa kasilinganan diin ang akong sulugoon nga si Joseph nagpuyo.

106 Ug sa iyang tanan nga mga pagpanaw himoa nga iyang ipataas ang iyang tingog sama sa tunog sa usa ka trumpeta, ug mopasidaan sa mga lumulupyo sa yuta sa paglikay sa kaligutgut nga moabut.

107 Himoa siya nga motabang sa akong sulugoon nga si Joseph, ug usab himoa ang akong sulugoon nga si William Law motabang sa akong sulugoon nga si Joseph, sa paghimo og usa ka maligdong nga apamahayag ngadto sa mga hari sa yuta, gani sama nga Ako misulti nganha kaninyo kaniadto.

108 Kon ang akong sulugoon nga si Sidney mobuhat sa akong pagbuot, himoa nga siya dili modala sa iyang banay ngadto sa asilangan nga yuta, apan himoa nga siya mobalhin sa ilang pinuy-anan gani sama nga Ako misulti.

109 Tan-awa, dili kini mao ang akong kabubut-on nga siya mangita og kahilwasan ug kadangpan gikan sa dakbayan diin Ako mitudlo nganha kaninyo, gani ang dakbayan sa aNauvoo.

110 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, bisan karon, kon siya mopatalinghug sa akong tingog, kini makaayo kaniya. Bisan pa niana. Amen.

111 Ug usab sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa ang akong sulugoon nga si Amos Davies mohatag og puhunan ngadto sa mga kamot ngadto kinsa Ako mitudlo nga motukod og usa ka balay alang sa kasak-an, gani ang Balay sa Nauvoo.

112 Kini ipahimo kaniya kon siya buot makaangkon og bahin; ug himoa nga siya mopatalinghug sa tambag sa akong sulugoon nga si Joseph, ug maghago sa iyang kaugalingon nga mga kamot aron siya makaangkon sa pagsalig sa mga tawo.

113 Ug sa diha nga siya mopakita sa iyang kaugalingon nga matinud-anon sa tanan nga mga butang nga isalig sa iyang pagbantay, oo, bisan sa gagmay nga mga butang, siya pagahimoon nga atigdumala sa daghan;

114 Himoa nga siya amagmapainubsanon sa iyang kaugalingon, aron siya pagahimayaon. Bisan pa niana. Amen.

115 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, kon ang akong sulugoon nga si Robert D. Foster mosunod sa akong tingog, himoa nga siya motukod og usa ka balay alang sa akong sulugoon nga si Joseph, sumala sa kasabutan diin siya mihimo uban kaniya, ingon sa pultahan nga pagaablihan ngadto kaniya matag karon ug unya.

116 Ug himoa nga siya mohinulsol sa iyang tanan nga binuang, ug mopalambo sa iyang kaugalingon og agugma nga putli, ug mohunong sa pagbuhat og dautan, ug mohunong sa pagsulti og dili mabination nga pulong;

117 Ug usab mohatag og puhunan ngadto sa mga kamot sa korum sa Balay sa Nauvoo, alang sa iyang kaugalingon ug alang sa iyang kaliwatan nga mosunod kaniya, gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan;

118 Ug mopatalinghug ngadto sa tambag sa akong sulugoon nga si Joseph, ug Hyrum, ug William Law, ug ngadto sa mga kadagkoan sa simbahan kinsa Ako mitawag sa pagpahimutang sa katukuran sa Zion; ug kini makaayo kaniya hangtud sa kahangturan. Bisan pa niana. Amen.

119 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga walay tawo nga mohatag og puhunan ngadto sa korum sa Balay sa Nauvoo gawas kon siya usa ka tumutuo sa Basahon ni Mormon, ug sa mga pagpadayag diin Ako mihatag nganha kaninyo, miingon ang Ginoo, inyong Dios;

120 Kay kana diin amokapin o mokulang pa niini nagagikan sa dautan, ug pagaubanan og mga tunglo ug dili mga panalangin, miingon ang Ginoo, inyong Dios. Bisan pa niana. Amen.

121 Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa ang korum sa Balay sa Nauvoo nga adunay makatarunganon nga suhol alang sa ilang tanan nga mga kahago diin sila mihimo sa pagtukod sa Balay sa Nauvoo; himoa ang ilang mga suhol nga sama sa ilang gikasabutan, ingon kalabut ngadto sa bili niini.

122 Ug himoa ang matag tawo kinsa mihatag og puhunan nga modala sa iyang bahin sa ilang mga suhol, kon kini gikinahanglan, alang sa ilang kabuhian, miingon ang Ginoo, kon dili ang ilang mga kahago pagaisipon ngadto kanila alang sa puhunan niana nga balay. Bisan pa niana. Amen.

123 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako karon mopahibalo nganha kaninyo sa mga aopisyal kalabut sa akong Pagkapari, nga kamo maghupot sa mga byawe diha niini, gani ang Pagkapari nga subay sa kapunongan ni cMelchizedek, nga subay sa kapunongan sa akong Bugtong nga Anak.

124 Una, Ako mohatag nganha kaninyo ni Hyrum Smith nga usa ka aPatriyarka nganha kaninyo, sa paghupot sa bbinugkos nga mga panalangin sa akong Simbahan, gani ang Balaan nga Espiritu sa csaad, diin kamo dgibugkos ngadto sa adlaw sa katubsanan, aron kamo unta dili mapukan bisan pa sa etakna sa pagtintal nga moabut diha kaninyo.

125 Ako mohatag nganha kaninyo sa akong sulugoon nga si Joseph nga usa ka tigdumala nga anciano diha sa akong tibuok simbahan, nga mahimo nga usa ka maghuhubad, usa ka tigpadayag, usa ka amanalagna, ug usa ka propeta.

126 Ako mohatag ngadto kaniya og mga magtatambag ang akong sulugoon nga si Sidney Rigdon ug ang akong sulugoon nga si William Law, nga kini mahimo nga usa ka korum ug Unang Kapangulohan, aron modawat sa mga aorakulo alang sa tibuok simbahan.

127 Ako mohatag nganha kaninyo sa akong sulugoon nga si aBrigham Young nga mahimo nga presidente sa Napulog Duha ka tigpanaw nga konseho;

128 Diin nga aNapulog Duha naghupot sa mga yawe sa pagsugod sa pagtugot sa akong gingharian sa upat ka mga suok sa yuta, ug human niana sa bpagpadala sa akong pulong ngadto sa matag linalang.

129 Sila mao si Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;

130 Si aDavid Patten Ako bmikuha ngari sa akong kaugalingon; tan-awa, ang iyang pagkapari walay tawo nga makakuha gikan kaniya; apan, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, lain ang mahimo nga itudlo ngadto sa sama nga balaan nga tawag.

131 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, Ako naghatag kaninyo og usa ka ahalangdon nga konseho, alang sa tukuranan nga bato sa Zion—

132 Ginganlan, Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson—Seymour Brunson Ako mikuha ngari sa akong kaugalingon; walay tawo nga makakuha sa iyang pagkapari, apan lain nga tawo mahimo nga itudlo ngadto sa mao nga pagkapari puli sa iyang dapit; ug sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, himoa nga ang akong sulugoon nga si Aaron Johnson ma-orden ngadto niini nga balaan nga tawag puli sa iyang dapit—David Fullmer, Alpheus Cutler, William Huntington.

133 Ug usab, Ako mohatag nganha kaninyo ni Don C. Smith nga mahimo nga usa ka presidente ibabaw sa usa ka korum sa halangdon nga mga pari;

134 Diin nga ordinansa natukod alang sa katuyoan sa pag-andam niadto kinsa itudlo nga dili mopanaw nga mga presidente o mga sulugoon diha sa nagkalain-lain nga mga aistaka nga nagkatag sa lain nga dapit;

135 Ug sila mahimo usab nga mopanaw kon sila mopili, apan hinoon na-orden nga dili mopanaw nga mga presidente; mao kini ang katungdanan sa ilang balaan nga tawag, miingon ang Ginoo nga inyong Dios.

136 Ako mohatag ngadto kaniya kanila ni Amasa Lyman ug Noah Packard nga mga magtatambag, aron sila modumala sa korum sa halangdon nga mga pari sa akong simbahan, miingon ang Ginoo.

137 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, Ako mohatag nganha kaninyo kanila ni John A. Hicks, Samuel Williams, ug Jesse Baker, diin nga pagkapari mao ang modumala sa korum sa mga aanciano, diin nga korum gitukod alang sa dili mopanaw nga mga ministro; bisan pa niana sila mopanaw, gani sila gi-orden nga mga ministro diha sa akong simbahan, miingon ang Ginoo.

138 Ug usab, Ako mohatag nganha kaninyo kanila ni Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Levi Hancock, James Roster sa pagdumala sa korum sa mga akapitoan;

139 Diin nga korum natukod alang sa tigpanaw nga mga anciano sa pagpamatuod sa akong ngalan sa tibuok kalibutan, bisan diin ang tigpanaw nga halangdon nga konseho, akong mga apostoles, mopadala kanila aron mag-andam og agianan sa akong atubangan.

140 Ang kalainan tali niini nga korum ug sa korum sa mga anciano mao nga ang usa mopanaw kanunay, ug ang lain mao ang modumala sa mga simbahan matag karon ug unya; ang usa adunay kapangakohan sa pagdumala matag karon ug unya, ug ang lain walay kapangakohan sa pagdumala, miingon ang Ginoo nga inyong Dios.

141 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, Ako mohatag nganha kaninyo kanila ni Vinson Knight, Samuel H. Smith, ug Shadrach Roundy, kon siya modawat niini, sa pagdumala sa akaobispohan; usa ka kasayuran sa giingon nga kaobispohan gihatag nganha kanimo diha sa basahon sa bDoktrina ug mga Pakigsaad.

142 Ug usab, Ako moingon nganha kaninyo, Samuel Rolfe ug sa iyang mga magtatambag alang sa mga pari, ug sa presidente sa mga magtutudlo ug sa iyang mga magtatambag, ug usab sa presidente sa mga deakono ug sa iyang mga magtatambag, ug usab sa presidente sa istaka ug sa iyang mga magtatambag.

143 Ang gihisgutan nga mga katungdanan nga Ako mihatag nganha kaninyo, ug sa mga yawe niini, alang sa mga panabang ug alang sa mga pamunoan, alang sa buluhaton sa pangalagad ug sa akahingpitan sa akong mga santos.

144 Ug usa ka sugo ako mohatag nganha kaninyo, nga kinahanglan kamo mobutang og mga tawo niining tanan nga mga buhatan ug auyunan kadto nga mga ngalan nga Ako misulti, o kon dili sila dili dawaton diha sa akong kinatibuk-an nga komperensya;

145 Ug nga kamo kinahanglan moandam og mga lawak alang niini nga mga buhatan diha sa akong balay kon kamo motukod niini ngadto sa akong ngalan, miingon ang Ginoo nga inyong Dios. Bisan pa niana. Amen.