Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 103


Seksyon 103

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Kirtland, Ohio, 24 sa Pebrero 1834 (History of the Church, 2:36–39). Kini nga pagpadayag nadawat human sa pag-abut didto sa Kirtland, Ohio, ni Parley P. Pratt ug Lyman Wight, kinsa miabut gikan sa Missouri aron magpatambag sa Propeta mahitungod sa paghupay ug pagpahiuli sa mga Santos ngadto sa ilang mga yuta sa Lalawigan sa Jackson.

1–4, Ngano ang Ginoo mitugot nga ang mga Santos sa Lalawigan sa Jackson pagagukuron; 5–10, Ang mga Santos mopatigbabaw kon sila maghupot sa mga sugo; 11–20, Ang katubsanan sa Zion moabut pinaagi sa gahum, ug ang Ginoo mogiya sa iyang mga katawhan; 21–28, Ang mga Santos kinahanglan magpundok diha sa Zion, ug kinsa kadto motugyan sa ilang kinabuhi makakaplag kanila pag-usab; 29–40, Pipila ka mga igsoon gitawag sa pagtukod sa Kampo sa Zion ug moadto sa Zion; sila gisaaran og kadaugan kon sila magmatinud-anon.

1 Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, akong mga higala, tan-awa, Ako mohatag kaninyo og usa ka pagpadayag ug sugo, aron kamo masayud unsaon apaglihok diha sa pagpahigayon sa inyong mga katungdanan mahitungod sa kaluwasan ug bkatubsanan sa inyong mga kaigsoonan, kinsa nagkatibulaag sa yuta sa Zion;

2 aGiabug ug gisakit sa mga kamot sa akong mga kaaway, kinsa Ako mobu-bu sa akong kasuko nga walay sukod sa akong kaugalingong tukma nga panahon.

3 Kay Ako mitugot kanila hangtud karon, nga sila amopuno sa sukod sa ilang mga kadautan, aron ang ilang kopa mapuno;

4 Ug kinsa kadto nga nagtawag sa ilang mga kaugalingon sunod sa akong ngalan mahimo nga apantunon sa mubo nga panahon uban ang mahapdos ug mabug-at nga pagpanton, tungod kay sila wala bmagpatalinghug ngadto sa mga lagda ug mga sugo diin Ako mihatag ngadto kanila.

5 Apan sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga Ako mitakda og usa ka balaod aron ang akong mga katawhan makaamgo, ingon nga sila nagpatalinghug gikan gayud niini nga takna ngadto sa atambag diin Ako, ang Ginoo nga ilang Dios, naghatag ngadto kanila.

6 Tan-awa sila mosugod, kay Ako mitakda niini, sa pagbuntog batok sa akong mga kaaway gikan gayud niini nga takna.

7 Ug pinaagi sa apagpaminaw aron sa pagsunod sa tanan nga mga pulong diin Ako, ang Ginoo nga ilang Dios, mamulong ngadto kanila, sila dili mohunong sa pagbuntog hangtud ang mga bgingharian sa kalibutan moalagad sa akong tiilan, ug ang yuta cihatag ngadto sa mga dsantos, sa epagpanag-iya niini hangtud sa hangtud.

8 Apan kon sila dili amaghupot sa akong mga sugo, ug dili mopatalinghug sa pagsunod sa akong tanan nga mga pulong, ang mga gingharian sa kalibutan mobuntog batok kanila.

9 Kay sila gihimo nga mao ang akahayag ngadto sa kalibutan, ug mga manluluwas sa mga tawo;

10 Ug tungod kay sila dili mga manluluwas sa mga tawo, sila ingon sa aasin nga nawad-an sa iyang lami, ug sukad niadto wala nay hinungdan apan angay lamang ilabay ug tunob-tunoban sa tiil sa mga tawo.

11 Apan sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, Ako mitakda nga ang inyong kaigsoonan nga nagkatibulaag mobalik ngadto sa mga ayuta sa ilang kabilin, ug motukod sa mga biniyaan nga mga dapit sa Zion.

12 Kay human sa adako nga kalisdanan, ingon nga Ako miingon nganha kaninyo sa nahauna nga sugo, moabut ang panalangin.

13 Tan-awa, mao kini ang panalangin diin Ako misaad human sa inyong mga kalisdanan, ug sa mga kalisdanan sa inyong mga kaigsoonan—ang inyong katubsanan, ug ang katubsanan sa inyong mga kaigsoonan, gani sa ilang pagpahiuli ngadto sa yuta sa Zion, aron pagatukuron, ug dili na mapukan.

14 Hinoon, kon sila mohugaw-hugaw sa ilang mga kabilin sila malaglag; kay Ako dili moluwas kanila kon sila mohugaw-hugaw sa ilang mga kabilin.

15 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, ang katubsanan sa Zion kinahanglan gayud nga mahitabo pinaagi sa gahum;

16 Busa, Ako mopasanay ngadto sa akong mga katawhan og usa ka tawo, kinsa mao ang mangulo kanila ingon kang aMoises nga nangulo sa mga anak ni Israel.

17 Kay kamo mao ang mga anak ni Israel, ug ang mga abinhi ni Abraham, ug kamo kinahanglan gayud nga pagahaw-ason gikan sa pagkaulipon pinaagi sa gahum, ug uban sa bukas nga mga bukton.

18 Ug kay ang inyong mga amahan gihaw-as pag-una, gani mao usab ang katubsanan sa Zion.

19 Busa, himoa nga dili mawad-an og paglaum ang inyong mga kasingkasing, kay Ako dili moingon nganha kaninyo ingon nga Ako misulti ngadto sa inyong mga amahan: Ang akong aanghel mogiya kaninyo, apan dili ang akong bkaugalingon.

20 Apan Ako moingon nganha kaninyo: Ang akong mga aanghel mag-una kaninyo, ug usab Ako anaa, ug sa tukma nga panahon kamo bmakapanag-iya sa maayo nga yuta.

21 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., mao ang atawo kinsa Ako mitandi ngadto sa sulugoon kinsa ang Ginoo sa bubasan mihisgot diha sa sambingay diin Ako mihatag nganha kaninyo.

22 Busa, himoa nga ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., moingon ngadto sa akusgan nga mga tawo sa akong balay, ang akong batan-on nga mga lalaki ug ang mga hamtong—Pagpundok kamo ngadto sa yuta sa Zion, diha sa yuta nga Ako mipalit uban sa salapi nga gipahinungod ngari kanako.

23 Ug himoa ang tanan nga mga simbahan nga mopadala og maalamon nga mga tawo uban sa ilang mga salapi, ug amopalit og mga yuta gani ingon nga Ako misugo kanila.

24 Ug kon ang akong mga kaaway moabut batok kaninyo aron pag-abug kaninyo gikan sa akong maayo nga ayuta, diin Ako mipahinungod alang sa yuta sa Zion, gani gikan sa inyong kaugalingon nga mga yuta human niini nga mga pagpamatuod, diin kamo midala sa akong atubangan batok kanila, kamo motunglo kanila;

25 Ug si bisan kinsa nga kamo motunglo, Ako motunglo, ug kamo mopanimalos kanako sa akong mga kaaway.

26 Ug ang akong kaugalingon mouban kaninyo bisan sa inyong apagpanimalos sa akong mga kaaway, ngadto kanila sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan nga nasilag kanako.

27 Himoa nga walay tawo nga mahadlok nga motugyan sa iyang kinabuhi alang sa akong katuyoan; kay kinsa kadto nga amotugyan sa iyang kinabuhi alang kanako makakaplag niini pag-usab.

28 Ug kinsa kadto nga dili andam nga motugyan sa iyang kinabuhi alang kanako dili akong tinun-an.

29 Kini mao ang akong kabubut-on nga ang akong sulugoon nga si aSidney Rigdon mopataas sa iyang tingog sa mga katiguman sa silangan nga mga nasud, sa pag-andam sa mga simbahan aron maghupot sa mga sugo diin Ako mihatag ngadto kanila mahitungod sa pagpahiuli ug sa katubsanan sa Zion.

30 Kini mao ang akong kabubut-on nga ang akong sulugoon nga si Parley P. aPratt ug ang akong sulugoon nga si Lyman Wight nga dili na mobalik ngadto sa yuta sa ilang mga kaigsoonan, hangtud sila makabaton og mga kauban aron pag-adto ngadto sa yuta sa Zion, sa tignapulo, o tigkawhaan, o tigkalim-an, o tiggatusan, hangtud sila makabaton sa gidaghanon nga lima ka gatus ka bkusgan nga mga tawo alang sa akong balay.

31 Tan-awa kini mao ang akong kabubut-on; pangayo ug kamo makadawat; apan ang mga tawo adili mobuhat kanunay sa akong kabubut-on.

32 Busa, kon kamo dili makakuha og lima ka gatus, pagkugi sa pagpangita basin pa og makakuha kamo og tulo ka gatus.

33 Ug kon kamo dili makakuha og tulo ka gatus, pagkugi sa pagpangita basin pa og makakuha kamo og usa ka gatus.

34 Apan sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, usa ka sugo Ako mohatag nganha kaninyo, nga kamo dili moadto ngadto sa yuta sa Zion hangtud kamo makakuha og usa ka gatus ka kusgan nga mga tawo sa akong balay, aron mouban kaninyo ngadto sa yuta sa Zion.

35 Busa, sama sa Ako miingon nganha kaninyo, pangayo ug kamo makadawat; pag-ampo nga matinguhaon basin pa og ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., mokuyog kaninyo, ug modumala sa taliwala sa akong mga katawhan, ug motukod sa akong gingharian diha sa agipahinungod nga yuta, ug motukod sa mga anak sa Zion diha sa mga balaod ug mga sugo diin gihatag na ug nga ihatag nganha kaninyo.

36 Ang tanan nga kadaugan ug himaya ipatuman nganha kaninyo pinaagi sa inyong akakugi, pagkamatinud-anon, ug mga bpag-ampo diha sa hugot nga pagtuo.

37 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Parley P. Pratt mopanaw uban sa akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun.

38 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Lyman Wight mopanaw uban sa akong sulugoon nga si Sidney Rigdon.

39 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Hyrum Smith mopanaw uban sa akong sulugoon nga si Frederick G. Williams.

40 Himoa nga ang akong sulugoon nga si Orson Hyde mopanaw uban sa akong sulugoon nga si Orson Pratt, bisan diin nga ang akong sulugoon nga si Joseph Smith, Jun., motambag kanila, sa pagbaton sa katumanan niini nga mga sugo diin Ako mihatag nganha kaninyo, ug mobilin sa nahibilin diha sa akong mga kamot. Bisan pa niana. Amen.