Rigdon, Sidney
    Footnotes
    Theme

    Rigdon, Sidney

    Usa ka unang nakabig ug pangulo sa gipahiuli nga Simbahan diha sa 1830 ug sayo sa 1840. Si Sidney Rigdon nag-alagad sa mubo nga panahon ingon nga unang magtatambag ni Joseph Smith diha sa Unang Kapangulohan sa Simbahan (D&P 35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23; 90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Siya sa wala madugay mibiya ug gipahimulag niadtong Septyembre sa 1844.

    True