Phelps, William W.
    Footnotes
    Theme

    Phelps, William W.

    Usa ka unang sakop ug pangulo diha sa Simbahan human sa pagpahiuli sa tuig 1830. Ang Ginoo mitawag ni William Phelps nga mahimo nga tig-imprinta alang sa Simbahan (D&P 57:11; 58:40; 70:1).

    True