Katulog
    Footnotes
    Theme

    Katulog

    Ang kahimtang sa pagpahulay diin ang usa ka tawo dili maglihok ug walay panimuot. Ang Ginoo nagtambag sa iyang mga Santos sa dili pagkatulog og labaw pa sa gikinahanglan, (D&P 88:124). Ang katulog mahimo usab nga usa ka simbolo sa espirituhanon nga kamatayon (1 Cor. 11:30; 2 Ne. 1:13) o sa yutan-on nga kamatayon (Morm. 9:13).