Korona
    Footnotes

    Korona

    Usa ka lingin nga adorno nga gisul-ob diha sa ulo sa mga magmamando. Kini mahimo nga usa ka simbolo sa celestial nga gahum, kagamhanan, ug pagka-dios. Kadto kinsa molahutay ngadto sa katapusan pinaagi sa paghupot sa tanan nga mga sugo sa Dios makadawat og usa ka korona sa kinabuhing dayon. (Tan-awa D&P 20:14; Moises 7:56; JS—M 1:1).