Job
  Footnotes
  Theme

  Job

  Diha sa Daang Tugon, usa ka matarung nga tawo kinsa nag-antus sa hilabihan nga kasakit apan nagpabilin nga matinud-anon ngadto sa iyang pagtuo sa Dios. Ang iyang sugilanon gisaysay diha sa basahon ni Job.

  Ang basahon ni Job

  Bisan kon ang basahon mahitungod sa pag-antus ni Job, kini wala makatubag sa hingpit sa pangutana ngano nga si Job (o si bisan kinsa nga tawo) nag-antus sa kasakit ug sa pagkawala sa iyang banay ug mga kabtangan. Ang basahon nagpatin-aw nga ang pag-angkon og mga kasakitan wala magpasabut nga ang usa ka tawo nakasala. Ang Ginoo mahimo nga mogamit og kasakitan alang sa usa ka kasinatian, pagpanton, ug pagtudlo ingon man alang sa pagsilot (D&P 122).

  Ang basahon mahimo nga bahinon ngadto sa upat ka mga bahin. Mga kapitulo 1–2 mga pasiuna nga pulong sa sugilanon. Mga kapitulo 3–31 nagsaysay sa nagsunod-sunod nga mga hilisgutan tali kang Job ug sa tulo ka mga higala. Mga kapitulo 32–37 naglakip sa mga pakigpulong ni Eliu, ang ikaupat nga higala, kinsa nanghimaraut kang Job tungod sa mga katarungan nga lahi kay sa mga katarungan sa unang tulo ka mga higala. Mga kapitulo 38–42 nagtapos sa basahon uban ang usa ka giusab nga pasalig ngadto kang Job nga ang dalan sa iyang kinabuhi maayo sukad sa sinugdanan.

  Ang basahon ni Job nagtudlo nga kon ang tawo adunay tukma nga kasayuran sa Dios og nagpuyo sa usa ka kinabuhi nga madawat sa Dios, siya labaw nga makalahutay sa mga pagsulay nga moabut diha kaniya. Ang kang Job nga walay paghupas nga hugot nga pagtuo gihulagway pinaagi sa mga pagtuaw ingon sa, “Bisan kon siya mopatay kanako, bisan niana ako mosalig diha kaniya” (Job 13:15). Si Job usab gihisgutan diha sa Ezeq. 14:14; San. 5:11; D&P 121:10.