Bag-ong Tugon
  Footnotes
  Theme

  Bag-ong Tugon

  Usa ka tinigum sa mga dinasig nga sinulat (sa orihinal Gresyanhon) mahitungod sa kinabuhi ug pagpangalagad ni Jesukristo, sa mga apostoles, ug uban pa nga mga sumusunod ni Jesukristo. Ang Bag-ong Tugon sa kasagaran gibahin ngadto sa mga Ebanghelyo, sa Mga Buhat sa mga Apostoles, mga epistola ni Pablo, ang kinatibuk-an nga mga epistola, ug ang basahon sa Pinadayag.

  Ang upat ka mga ebanghelyo—ang mga basahon ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan—mga asoy sa kinabuhi ni Kristo. Ang basahon sa Mga Buhat nagtala sa kasaysayan sa Simbahan ug sa mga Apostoles, ilabi na sa mga misyonaryo nga panaw ni Pablo, human sa pagkamatay ni Kristo. Ang mga sulat ni Pablo naghatag og panudlo sa mga pangulo sa Simbahan ug sa mga sakop. Ang uban nga mga sulat gisulat sa uban nga mga apostoles ug naghatag og dugang tambag ngadto sa mga Santos sa unang panahon. Ang basahon sa Pinadayag, nga sinulat ni Apostol Juan, naglakip sa kadaghanan og mga panagna mahitungod sa katapusan nga mga adlaw.

  True