Elias
  Footnotes
  Theme

  Elias

  Adunay daghan nga kagamitan sa ngalan o titulo nga Elias diha sa mga kasulatan.

  Elijah

  Si Elias sa Bag-ong Tugon (Gresyanhon) nga ngalan ni Elijah (Hebreohanon), ingon diha sa Mat. 17:3–4, Luc. 4:25–26, ug San. 5:17. Niini nga mga higayon, si Elias mao ang karaan nga propeta nga si Elijah kansang pangalagad natala sa 1 ug 2 nga mga Hari.

  Tigpasiugda

  Ang Elias mao usab ang usa ka titulo alang sa usa kinsa usa ka tigpasiugda. Sama pananglit, si Juan Bautista nahimo nga usa ka Elias tungod kay siya gipadala aron sa pag-andam sa agianan ni Jesus (Mat. 17:12–13).

  Tigpahiuli

  Ang ngalan nga Elias mahimo usab nga gamiton sa uban kinsa adunay piho nga mga misyon nga tumanon, ingon sama ni Juan nga Tigpadayag (D&P 77:14) ug Gabriel (Luc. 1:11–20; D&P 27:6–7; 110:12).

  Usa ka tawo sa kapaigoan ni Abraham

  Usa ka propeta nga gitawag og Esaias o Elias kinsa nagpuyo sa mga panahon ni Abraham (D&P 84:11–13; 110:12).