Omni
  Footnotes
  Theme

  Omni

  Ang usa ka Nephite nga tigtipig sa talaan diha sa Basahon ni Mormon kinsa misulat sa mga 361 B.C. (Jarom 1:15; Omni 1:1–3).

  Ang basahon ni Omni

  Usa ka basahon nga hinubad gikan sa mga gamay nga mga palid ni Nephi diha sa Basahon ni Mormon. Ang basahon adunay usa lamang ka kapitulo, nga naglangkob sa kasaysayan sa mga gubat taliwala sa mga Nephite ug sa mga Lamanite. Si Omni misulat lamang sa unang tulo ka mga bersikulo sa basahon. Ang mga palid gihatag ngadto nila ni Amaron, Chemish, Abinadom, ug sa katapusan ngadto kang Amaleki. Si Amaleki midala sa mga palid ngadto ni Hari Benjamin, hari sa Zarahemla.

  True