Oseas
  Footnotes
  Theme

  Oseas

  Usa ka propeta sa Daang Tugon kinsa nanagna didto sa amihanan nga gingharian sa Israel niadto nga ulahi nga bahin sa paghari ni Jeroboam II. Siya mipuyo niadto nga panahon sa usa ka nasudnon nga pagkunhod ug pagkalumpag, ang sangputanan sa mga sala sa Israel.

  Ang basahon ni Oseas

  Ang tinubdan nga tema sa basahon mao ang gugma sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Ang tanan niya nga mga pagbadlong gipahamtang diha sa gugma, ug ang pagpahiuli sa Israel mahinabo tungod sa iyang gugma (Os. 2:19; 14:4). Sukwahi niini, si Oseas nagpakita sa pagkamabudhion sa Israel ug sa pagkamaliputon. Apan ang Dios nakahimo sa paglantaw sa unahan ngadto sa katapusan nga pagtubos sa Israel (Os. 11:12–14:9).