Katapusang mga Adlaw, Ulahing mga Adlaw
    Footnotes
    Theme

    Katapusang mga Adlaw, Ulahing mga Adlaw

    Ang panahon diin kita karon nagpuyo. Ang mga adlaw (o ang kapaigoan sa panahon) sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo.