Birhen
    Footnotes
    Theme

    Birhen

    Usa ka lalaki o babaye nga minyounon ang panuigon kinsa wala pa gayud makasulay og panghilawas. Diha sa mga kasulatan, usa ka birhen mahimo nga maghulagway sa usa kinsa malinis og dungog (Pin. 14:4).