Pinadayag ni Juan
  Footnotes
  Theme

  Pinadayag ni Juan

  Ang katapusan nga basahon sa Bag-ong Tugon, nga naglakip sa pagpadayag nga gihatag ngadto ni Juan ang Apostol. Siya gitugutan sa pagtan-aw sa kasaysayan sa kalibutan, ilabi na sa katapusan nga mga adlaw (Pin. 1:1–2; 1 Ne. 14:18–27; D&P 77). Ang Pinadayag ni Juan mao usab ang nailhan nga Apokalipsis.

  Si Juan nakadawat niini nga pagpadayag sa adlaw sa Ginoo diha sa isla sa Patmos (Pin. 1:9–10), layo sa kabaybayonan sa Asia, dili layo gikan sa Efeso. Ang tukma nga petsa sa pagpadayag wala masayri.

  Ang mga yawe sa pagsabut sa basahon gilakip diha sa 1 Ne. 14:18–27 ug D&P 77 (Ether 4:15–16).

  Mga kapitulo 1–3 mao ang pasiuna sa basahon ug mga sulat ngadto sa pito ka mga Simbahan sa Asia. Si Juan mipadala sa mga sulat aron sa pagtabang sa mga Santos sa pagsulbad sa pipila ka mga suliran. Mga kapitulo 4–5 nagtala sa mga panan-awon nga nadawat ni Juan nga nagpakita sa pagka-harianon ug pagkamatarung sa gahum sa Dios ug ni Kristo. Diha sa mga kapitulo 6–9, 11, si Juan mitala nga nakakita sa usa ka basahon nga sinilyohan sa pito ka mga silyo, nga ang matag silyo naghulagway og usa ka libo ka mga tuig sa temporal nga kasaysayan sa yuta. Kini nga mga kapitulo naghisgot gayud sa mga nahitabo nga gilangkob diha sa ikapito nga silyo (Tan-awa Pin. 8–9; 11:1–15). Ang kapitulo 10 naghulagway sa usa ka basahon nga gikaon ni Juan. Ang basahon naghulagway sa usa ka umaabut nga misyon nga iyang pagahimoon. Kapitulo 12 nagtala sa usa ka panan-awon sa dautan nga misugod didto sa langit sa diha nga si Satanas misukol ug gisalikway. Ang gubat nga didto misugod nagpadayon dinhi sa yuta. Sa mga kapitulo 13, 17–19, si Juan naghulagway sa dautan nga yutan-on nga mga gingharian nga gimandoan ni Satanas ug gitala ang ilang kapalaran, lakip ang katapusan nga kalaglagan sa dautan. Mga kapitulo 14–16 naghulagway sa pagkamatarung sa mga Santos taliwala sa dautan sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Mga kapitulo 20–22 naghulagway sa Kaliboan, ang matahum nga dakbayan sa Bag-ong Jerusalem, ug ang katapusan nga hitabo sa kasaysayan sa yuta.