Melchizedek nga Pagkapari
  Footnotes
  Theme

  Melchizedek nga Pagkapari

  Ang Melchizedek nga Pagkapari mao ang labaw o halangdon nga pagkapari; ang Aaronic nga Pagkapari mao ang ubos nga pagkapari. Ang Melchizedek nga Pagkapari naglakip sa mga yawe sa espirituhanon nga mga panalangin sa Simbahan. Pinaagi sa mga ordinansa sa halangdon nga pagkapari, ang gahum sa pagka-dios ikapakita ngadto sa mga tawo. (D&P 84:18–25; 107:18–21).

  Ang Dios unang mipadayag niining halangdon nga pagkapari ngadto kang Adan. Ang mga patriyarka ug mga propeta sa matag kapaigoan aduna niini nga pagtugot (D&P 84:6–17). Una kini nga gitawag og Balaan nga Pagkapari, subay sa Kapunongan sa Anak sa Dios. Kini sa wala madugay nailhan nga ang Melchizedek nga Pagkapari (D&P 107:2–4).

  Sa diha nga ang mga anak ni Israel napakyas sa pagpuyo sa mga kahigayunan ug mga pakigsaad sa Melchizedek nga Pagkapari, ang Ginoo mibawi sa halangdon nga balaod ug mihatag kanila sa ubos nga pagkapari ug usa ka ubos nga balaod (D&P 84:23–26). Kini sila gitawag ug Aaronic nga Pagkapari ug ang balaod ni Moises. Sa diha nga si Jesus mianhi sa yuta, siya mipahiuli sa Melchizedek nga Pagkapari ngadto sa mga Judeo ug nagsugod sa pagtukod ug Simbahan diha kanila. Bisan pa niana, ang pagkapari ug ang Simbahan nawala pag-usab pinaagi sa pagbiya sa kamatuoran. Sila sa wala madugay gipahiuli pinaagi ni Joseph Smith, Jr. (D&P 27:12–13; 128:20; JS—K 1:73).

  Diha sa Melchizedek nga Pagkapari mao ang mga buhatan sa anciano, halangdon nga pari, patriyarka, kapitoan, ug apostol (D&P 107). Ang Melchizedek nga Pagkapari sa kanunay mahimo nga usa ka bahin sa gingharian sa Dios sa yuta.

  Ang Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang presidente sa halangdon o Melchizedek nga Pagkapari, ug siya ang naghupot sa tanan nga mga yawe kabahin sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Ang katungdanan sa Presidente gihuptan sa usa lamang ka tawo sa matag higayon, ug siya lamang ang tawo dinhi sa yuta nga gitugyanan sa pagpalihok sa tanan nga mga yawe sa pagkapari (D&P 107:64–67; D&P 132:7).