Habacuc
  Footnotes
  Theme

  Habacuc

  Usa ka propeta sa Daang Tugon sa Juda kinsa mihisgot sa pagkamakasasala sa mga katawhan malagmit sa panahon sa pagmando ni Jehoiachin (c. 600 B.C.).

  Ang Basahon ni Habacuc

  Kapitulo 1 mao ang usa ka paghisgot tali sa Ginoo ug sa iyang propeta, sama niadto kang Jeremias 12 ug sa D&P 121. Si Habacuc nahasol nga ang mga dautan ingon og miuswag. Diha sa kapitulo 2 ang Ginoo mitambag kang Habacuc sa pagpailub—ang makiangayon kinahanglan gayud nga makakat-on sa pagpuyo pinaagi sa hugot nga pagtuo. Kapitulo 3 nagtala sa kang Habacuc nga pag-ampo diin siya midawat sa kaangayan sa Dios.