Maghuhukom, Basahon sa Mga
    Footnotes
    Theme

    Maghuhukom, Basahon sa Mga

    Usa ka basahon diha sa Daang Tugon. Ang basahon sa mga Maghuhukom naghisgot uban sa mga Israelite gikan sa pagkamatay ni Josue ngadto sa pagkatawo ni Samuel.

    Mga kapitulo 1–3 usa ka pasiuna sa tibuok basahon sa mga Maghuhukom. Sila nagpasabut nga tungod kay ang mga Israelite wala mag-abug sa ilang mga kaaway (Mag. 1:16–35), ang mga Israelite kinahanglan gayud mag-antus sa mga sangputanan: pagkawala sa hugot nga pagtuo, mga kaminyoon uban sa dili matuohon, ug pagsimba sa mga dios-dios. Mga kapitulo 3–5 nagsaysay sa mga kasinatian ni Debora ug Barac, kinsa miluwas sa Israel gikan sa mga Canaanhon. Mga kapitulo 6–8 mao ang mga kasinatian sa hugot nga pagtuo ni Gedeon, kinsa ang Ginoo mipanalangin aron sa pagluwas sa Israel gikan sa mga Midiamhon. Sa mga kapitulo 9–12 daghan nga nagkalain-lain nga mga tawo nag-alagad ingon nga mga maghuhukom diha sa Israel, sa kasagaran diha sa pagbiya sa kamatuoran ug ubos sa pagpanggukod. Mga kapitulo 13–16 nagsaysay sa pag-uswag ug pagkapukan sa katapusan nga maghuhukom, si Samson. Ang katapusan nga mga kapitulo 17–21 mahimo nga ihulagway ingon nga usa ka apendiks nga nagtug-an sa gibug-aton sa mga sala sa Israel.