Adan
  Footnotes
  Theme

  Adan

  Ang unang tawo nga gilalang sa yuta.

  Si Adan mao ang amahan ug patriyarka sa katawhan dinhi sa yuta. Ang iyang paglapas diha sa Tanaman sa Eden (Gen. 3; D&P 29:40–42; Moises 4) mao ang hinungdan sa iyang “pagkapukan” ug nahimo nga mortal, usa ka lakang nga gikinahanglan aron ang mga katawhan mouswag dinhi sa yuta (2 Ne. 2:14–29; Alma 12:21–26). Si Adan ug si Eva kinahanglan mapasidunggan alang sa ilang tahas sa paghimo sa atong walay katapusan nga pagtubo nga mahinabo. Si Adan mao ang Karaan nga Tawo sa mga Adlaw ug mao usab ang nailhan nga Miguel (Dan. 7; D&P 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Siya mao ang arkanghel ug mobalik pag-usab sa yuta ingon nga patriyarka sa banay sa mga tawo, pangandam sa ikaduhang pag-anhi ni Jesukristo (D&P 29:26).

  True