Duol
    Footnotes
    Theme

    Duol

    Diha sa mga kasulatan, ang pagduol ngadto sa usa pinaagi sa pagtuman o sa pagsunod, sama ingon sa pundok sa mga pulong “duol ngadto kang Kristo ug magpakahingpit diha kaniya” (Moro. 10:32).