Moises
  Footnotes
  Theme

  Moises

  Usa ka propeta sa Daang Tugon kinsa nangulo sa mga Israelite gikan sa pagkaulipon sa mga Ehiptohanon ug mihatag ngadto kanila ug hut-ong sa mga relihiyoso, katilingbanon, ug mga balaod sa pagkaon ingon sa gipadayag sa Dios.

  Ang kang Moises nga pagpangalagad milugway lapas sa mga kinutuban sa iyang kaugalingong mortal nga panahon sa kinabuhi. Si Joseph Smith nagtudlo nga, uban kang Elijah, siya miabut ngadto sa Bukid sa Transpigurasyon ug mitugyan sa mga yawe sa pagkapari diha ni Pedro, Santiago, ug Juan (Mat. 17:3–4; Mar. 9:4–9; Luc. 9:30; D&P 63:21).

  Si Moises mipakita ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery niadtong 3 sa Abril, 1836, sa templo sa Kirtland, Ohio, ug mitugyan kanila sa mga yawe sa pagpundok sa Israel (D&P 110:11).

  Pagpadayag sa ulahing mga adlaw naghisgot og daghan mahitungod kang Moises. Siya gihisgutan kanunay diha sa Basahon ni Mormon, ug gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad kita nasayud mahitungod sa iyang pagpangalagad (D&P 84:20–26) ug nga siya midawat sa iyang pagkapari gikan sa iyang ugangan nga lalaki, si Jetro (D&P 84:6).

  Pagpadayag sa ulahing mga adlaw usab nagmatuod sa biblianhon nga asoy sa iyang pangalagad diha sa mga anak sa Israel ug nagmatuod pag-usab nga siya ang tigsulat sa lima ka mga basahon nga nagsugod sa Daang Tugon (1 Ne. 5:11; Moises 1:40–41).

  Ang basahon ni Moises

  Usa ka basahon diha sa Perlas nga Labing Bililhon nga naglakip sa kang Joseph Smith nga dinasig nga hubad sa unang pito ka mga kapitulo sa Genesis.

  Kapitulo 1 nagtala sa usa ka panan-awon diin si Moises nakakita sa Dios, kinsa mipadayag kaniya sa tibuok laraw sa kaluwasan. Mga kapitulo 2–5 mao ang mga asoy sa Paglalang ug ang pagkapukan sa tawo. Mga kapitulo 6–7 naglakip sa usa ka panan-awon mahitungod ni Enoch ug sa iyang pagpangalagad sa yuta. Kapitulo 8 naglakip sa usa ka panan-awon mahitungod ni Noe ug sa dakong lunop.

  Ang lima ka mga basahon ni Moises

  Ang unang lima ka mga basahon sa Daang Tugon nailhan nga mga basahon ni Moises. Ang mga palid nga tumbaga nga gikuha ni Nephi gikan kang Laban naglakip sa mga basahon ni Moises (1 Ne. 5:11).