Mga Kasulatan
Moises 1


Mga Pinili gikan sa Basahon ni Moises

Usa ka kinuha gikan sa hinubad sa Biblia ingon nga gipadayag ngadto kang Joseph Smith ang Propeta, Hunyo 1830—Pebrero 1831.

Kapitulo 1

(Hunyo 1830)

Ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto kang Moises—Moises nahimo nga nahimaya ang panagway—Siya giharong ni Satanas—Si Moises nakakita og daghan nga mga kalibutan nga gipuy-an—Mga kalibutan nga dili maihap gilalang sa Anak—Buhat ug himaya sa Dios ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.

1 Ang mga pulong sa Dios, diin siya amisulti ngadto kang bMoises sa usa ka panahon samtang si Moises nadala ngadto sa usa ka hilabihan ka taas nga bukid,

2 Ug siya anakakita sa Dios bnawong sa nawong, ug siya nakigsulti uban kaniya, ug ang chimaya sa Dios diha kang Moises; busa si Moises dnakalahutay sa iyang atubangan.

3 Ug ang Dios namulong ngadto kang Moises, nag-ingon: Tan-awa, Ako mao ang Ginoong Dios nga aMakagagahum, ug bWalay Katapusan mao ang akong ngalan; kay Ako mao ang walay sinugdanan sa mga adlaw o katapusan sa mga katuigan; ug kini dili ba mao ang walay katapusan?

4 Ug, tan-awa, ikaw mao ang akong anak; busa atan-aw, ug Ako mopakita kanimo sa mga binuhat sa akong kaugalingon nga mga bkamot; apan dili ang tanan, kay ang akong mga cbuhat walay dkatapusan, ug usab ang akong mga epulong, kay sila dili gayud mohunong.

5 Busa, walay tawo nga makakita sa akong tanan nga mga buhat, gawas kon siya makakita sa akong tanan nga himaya; ug walay tawo nga makakita sa akong tanan nga himaya, ug human magpabilin diha sa unod diha sa yuta.

6 Ug Ako adunay usa ka buhat alang kanimo, Moises, akong anak; ug ikaw mao ang may apagkasama sa akong bBugtong Anak; ug ang akong Bugtong Anak mao ug mahimo nga cManluluwas, kay siya puno sa dgrasya ug sa ekamatuoran; apan fwalay Dios gawas kanako, ug tanan nga mga butang ania uban kanako, kay Ako gnakaila kanilang tanan.

7 Ug karon, tan-awa, kining usa ka butang Ako mopakita nganha kanimo, Moises, akong anak, kay ikaw mao ang anaa sa kalibutan, ug karon Ako mopakita niini nganha kanimo.

8 Ug nahinabo nga si Moises mitan-aw, ug nakita ang akalibutan diha diin siya gilalang; ug si Moises nakakita sa bkalibutan ug ang mga kinatumyan niini, ug ang tanan nga mga katawhan kinsa mao, ug kinsa gilalang; ug sa mao siya sa hilabihan cnatingala ug nahibulong.

9 Ug ang pagkaanaa sa Dios mibiya gikan kang Moises, nga ang iyang himaya wala diha kang Moises; ug si Moises nagpabilin nga nag-inusara. Ug samtang siya nag-inusara, siya natumba ngadto sa yuta.

10 Ug nahinabo nga kini sulod sa daghan nga mga takna sa wala pa si Moises makadawat pag-usab sa iyang kinaiyanhon nga akusog sama sa tawo; ug siya miingon ngadto sa iyang kaugalingon: Karon, tungod niini nga katuyoan ako nasayud nga ang tawo bwalay bili, diin nga butang ako wala gayud makahunahuna.

11 Apan karon ang akong kaugalingon nga mga mata nakakita sa aDios; apan dili ang akong bkinaiyanhon, apan ang akong espirituhanon nga mga mata, tungod kay ang akong kinaiyanhon nga mga mata dili makahimo sa pagtan-aw; tungod kay ako cmalaya ug dmamatay diha sa iyang atubangan; apan ang iyang himaya ania kanako; ug ako nakakita sa iyang enawong, tungod kay fnahimaya ang akong panagway diha sa iyang atubangan.

12 Ug nahinabo nga sa diha nga si Moises nakaingon niini nga mga pulong, tan-awa, si aSatanas miabut nga bnagtintal kaniya, nga nag-ingon: Moises, anak sa tawo, simba kanako.

13 Ug nahinabo nga si Moises mitan-aw diha kang Satanas ug miingon: Kinsa ikaw? Kay tan-awa, ako mao ang usa ka aanak sa Dios, nga may pagkasama sa iyang Bugtong Anak; ug hain ang imong himaya, nga ako magsimba kanimo?

14 Kay tan-awa, ako dili makatan-aw diha sa Dios, gawas ang iyang himaya mokunsad ngari kanako, ug amahimaya ang akong panagway diha sa iyang atubangan. Apan ako makatan-aw kanimo diha sa kinaiyanhon nga pagkatawo. Kini dili ba ingon niana, sa pagkatinuod?

15 Bulahan ang ngalan sa akong Dios, kay ang iyang Espiritu wala mobiya sa hingpit kanako, o labut pa hain ang imong himaya, kay kini kangitngit ngari kanako? Ug ako makaila tali kanimo ug sa Dios; kay ang Dios nag-ingon ngari kanako: aSimbaha ang Dios, kay kaniya lamang ikaw bmoalagad.

16 Pahawa gikan dinhi, Satanas; ayaw paglingla kanako; kay ang Dios nag-ingon ngari kanako: Ikaw adunay apagkasama sa akong Bugtong Anak.

17 Ug siya usab mihatag kanako og mga sugo sa diha nga siya mitawag ngari kanako gikan sa nagdilaab nga asagbut, nga nag-ingon: bTawag diha sa Dios sa ngalan sa akong Bugtong Anak, ug simba kanako.

18 Ug pag-usab si Moises nag-ingon: Ako dili mohunong sa pagtawag sa Dios, ako adunay lain nga mga butang nga pakisayran gikan kaniya: kay ang iyang himaya misulod kanako, busa ako makaila tali kaniya ug kanimo. Pahawa gikan dinhi, Satanas.

19 Ug karon, sa diha nga si Moises nakaingon niini nga mga pulong, si Satanas misinggit uban ang makusog nga tingog, ug nagyaw-yaw diha sa yuta, ug nagmando, nga nag-ingon: Ako mao ang aBugtong Anak, simba kanako.

20 Ug nahinabo nga si Moises misugod sa pagkahadlok sa hilabihan; ug sa ingon nga siya misugod sa pagkahadlok, siya nakakita sa kapait sa aimpyerno. Bisan pa niana, bnagtawag diha sa Dios, siya nakadawat og kusog, ug siya mimando, nga nag-ingon: Pahawa gikan kanako, Satanas, kay kining usa nga Dios lamang ako mosimba, nga mao ang Dios sa himaya.

21 Ug karon si aSatanas misugod sa pagkurog, ug ang yuta miuyog; ug si Moises nakadawat og kusog, ug mitawag diha sa Dios, nga nag-ingon: Sa ngalan sa Bugtong Anak, pahawa gikan dinhi, Satanas.

22 Ug nahinabo nga si Satanas misinggit uban sa makusog nga tingog, uban ang pagbakho, ug pagdangoyngoy, ug apagpangagot sa mga ngipon; ug siya mibiya gikan dinhi, gani gikan sa atubangan ni Moises, nga siya wala na makakita kaniya.

23 Ug karon kini nga mga butang si Moises mipamatuod; apan tungod sa pagkadautan kini wala na diha taliwala sa mga katawhan.

24 Ug nahinabo nga sa diha nga si Satanas mibiya gikan sa atubangan ni Moises, nga si Moises mihangad sa iyang mga mata ngadto sa langit, samtang puno sa aEspiritu Santo, nga nagpamatuod sa Amahan ug sa Anak;

25 Ug nagtawag sa ngalan sa Dios, siya nakakita sa iyang himaya pag-usab, kay kini diha kaniya; ug siya nakadungog og usa ka tingog, nga nag-ingon: Bulahan ikaw, Moises, kay Ako, ang Makagagahum, nagpili kanimo, ug ikaw pagabuhaton nga labaw nga gamhanan kay sa daghan nga mga atubig; kay sila mosunod sa imong bmando ingon og ikaw mao ang cDios.

26 Ug tan-awa, Ako mouban kanimo, bisan ngadto sa katapusan sa imong mga adlaw; kay ikaw amoluwas sa akong mga katawhan gikan sa bpagkaulipon, gani ang cIsrael nga akong dpinili.

27 Ug nahinabo, samtang ang tingog nagsulti pa, si Moises mipunting sa iyang mga mata ug anakita ang yuta, oo, gani ang tanan niini; ug walay bisan usa ka tipik niini diin siya wala makakita, nag-ila niini pinaagi sa Espiritu sa Dios.

28 Ug siya nakakita usab sa mga lumulupyo niini, ug walay bisan usa ka kalag diin siya wala makakita; ug siya nakaila kanila pinaagi sa Espiritu sa Dios; ug ang ilang gidaghanon daghan kaayo, gani dili maihap ingon sa balas diha sa baybayon.

29 Ug siya nakakita og daghan nga mga yuta; ug ang matag dapit gitawag og ayuta, ug dihay mga lumulupyo sa ibabaw niini.

30 Ug nahinabo nga si Moises mitawag diha sa Dios, nga nag-ingon: Sultihi ako, ako nangamuyo kanimo, ngano nga kini nga mga butang naingon, ug pinaagi sa unsa ikaw mibuhat kanila?

31 Ug tan-awa, ang himaya sa Ginoo diha kang Moises, busa si Moises nagbarug sa atubangan sa Dios, ug nakigsulti kaniya anawong sa nawong. Ug ang Ginoong Dios miingon ngadto kang Moises: Alang sa akong kaugalingon nga bkatuyoan Ako mibuhat niini nga mga butang. Aniay kaalam ug kini nagpabilin diri kanako.

32 Ug pinaagi sa apulong sa akong gahum, Ako milalang kanila, kinsa mao ang akong Bugtong Anak, nga puno sa bgrasya ug ckamatuoran.

33 Ug mga akalibutan nga dili maihap Ako bmilalang; ug Ako usab milalang alang sa akong kaugalingon nga katuyoan; ug pinaagi sa Anak, Ako milalang kanila, kinsa mao ang akong cBugtong Anak.

34 Ug ang auna nga tawo sa tanan nga mga tawo Ako mitawag og bAdan, diin cdaghan.

35 Apan usa ka kasaysayan lamang niini nga yuta, ug ang mga lumulupyo niini, Ako mohatag nganha kanimo. Kay tan-awa, adunay daghan nga mga kalibutan nga milabay pinaagi sa pulong sa akong gahum. Ug adunay daghan nga karon nagbarug, ug sila dili maihap sa tawo; apan ang tanan nga mga butang maihap ngari kanako, kay sila akò ug Ako anakaila kanila.

36 Ug nahinabo nga si Moises misulti ngadto sa Ginoo, nga nag-ingon: Pagmaloloy-on sa imong sulugoon, O Dios, ug sultihi ako mahitungod niini nga yuta, ug sa mga lumulupyo niini, ug usab sa mga langit, ug niana ang imong sulugoon matagbaw.

37 Ug ang Ginoong Dios misulti ngadto kang Moises, nga nag-ingon: Ang mga alangit, sila daghan kaayo, ug sila dili maihap sa tawo; apan sila maihap ngari kanako, kay sila akò.

38 Ug ingon nga ang usa ka yuta molabay, ug ang mga langit diha niini bisan pa niana ang lain moabut; ug walay akatapusan ang akong mga buhat, ni ngadto sa akong mga pulong.

39 Kay tan-awa, mao kini ang akong abuhat ug ang akong bhimaya—ang pagpahinabo sa cpagka-imortal ug sa dkinabuhi nga dayon sa tawo.

40 Ug karon, Moises, akong anak, Ako mosulti nganha kanimo mahitungod niini nga yuta diha diin ikaw nagtindog; ug ikaw amosulat sa mga butang nga Ako mosulti.

41 Ug sa adlaw nga ang mga katawhan adili mohatag og bili sa akong mga pulong ug mokuha og daghan kanila gikan sa basahon diin ikaw mosulat, tan-awa, Ako mopasanay og lain bsama kanimo; ug csila maangkon pag-usab taliwala sa mga katawhan—ingon sa kutob sa motuo.

42 (Kini nga mga pulong agisulti ngadto ni Moises didto sa bukid, diin ang ngalan dili mahibaloan sa mga katawhan. Ug karon sila gisulti nganha kanimo. Ayaw sila ipakita ngadto ni bisan kinsa gawas kanila nga motuo. Bisan pa niana. Amen.)