Manluluwas
    Footnotes
    Theme

    Manluluwas

    Ang usa kinsa moluwas. Si Jesukristo, pinaagi sa iyang pag-ula, mihalad og katubsanan ug kaluwasan ngadto sa tanan nga katawhan. Ang “Manluluwas” mao ang usa ka ngalan ug ulohan ni Jesukristo.