Paraiso
  Footnotes
  Theme

  Paraiso

  Kana nga bahin sa kalibutan sa espiritu diin ang mga matarung nga mga espiritu kinsa mipanaw gikan niini nga kinabuhi nagpaabut sa pagkabanhaw sa lawas. Kini usa ka kahimtang sa kalipay ug kalinaw.

  Ang Paraiso gigamit usab diha sa mga kasulatan sa pagpasabut sa kalibutan sa mga espiritu (Luc. 23:43), ang celestial nga gingharian (2 Cor. 12:4), ug ang gihimaya nga kaliboan nga kahimtang sa yuta (A sa HP 1:10).

  True