Ester
  Footnotes
  Theme

  Ester

  Usa ka babaye nga hilabihan ka hugot ang pagtuo ug ang nag-una nga tawo diha sa basahon ni Ester.

  Ang basahon ni Ester

  Usa ka basahon sa Daang Tugon nga adunay sugilanon sa hilabihan nga kaisug ni Reyna Ester diha sa pagluwas sa iyang mga katawhan gikan sa kalaglagan.

  Mga kapitulo 1–2 nagsaysay giunsa ni Ester, usa ka babaye nga Judeo ug sinagop nga anak nga babaye sa usa ka lalaki nga Judeo nga ginganlan og Mardocheo, napili nga usa ka reyna sa Persia tungod sa iyang katahum. Kapitulo 3 nagpasabut nga si Aman, pangulo nga tawo sa mga alagad sa hari, nagdumot ni Mardocheo ug nakaangkon og usa ka balaod nga patyon ang tanan nga mga katawhan nga Judeo. Mga kapitulo 4–10 nagsaysay giunsa ni Ester, sa dako nga kakuyaw sa kaugalingon, mitug-an sa iyang kaugalingon nga yutang natawhan ngadto sa hari ug nakaangkon og pag-usab sa balaod.