Pagpadayag
  Footnotes
  Theme

  Pagpadayag

  Pakigsulti gikan sa Dios ngadto sa iyang mga anak sa yuta. Pagpadayag moabut pinaagi sa kahayag ni Kristo ug sa Espiritu Santo pinaagi sa pagdasig, mga panan-awon, mga damgo, o mga pagduaw pinaagi sa mga anghel. Ang Pagpadayag naghatag og pag-agak nga motultol sa matinud-anon ngadto sa mahangturon nga kaluwasan diha sa celestial nga gingharian.

  Ang Ginoo nagpadayag sa iyang buhat ngadto sa iyang mga propeta ug nagmatuod ngadto sa mga tumutuo nga ang mga pagpadayag ngadto sa mga propeta mga tinuod (Amos 3:7). Pinaagi sa pagpadayag, ang Ginoo naghatag og tagsa-tagsa nga paggiya sa matag tawo kinsa nangita niini ug niadto kinsa adunay hugot nga pagtuo, naghinulsol, ug masulundon sa ebanghelyo ni Jesukristo. “Ang Espiritu Santo usa ka tigpadayag” miingon si Joseph Smith, ug “walay tawo nga makadawat sa Espiritu Santo nga wala makadawat og mga pagpadayag.”

  Diha sa Simbahan sa Ginoo, ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag sa Simbahan ngadto sa kalibutan. Ang Presidente sa Simbahan mao lamang ang usa kinsa gihatagan sa Ginoo og pagtugot sa pagdawat og pagpadayag alang sa Simbahan (D&P 28:2–7). Matag tawo mahimo nga makadawat og kinaugalingon nga pagpadayag alang sa iyang kaugalingon nga kaayohan.