Pagpangawat, Pangawat
    Footnotes
    Theme

    Pagpangawat, Pangawat

    Ang pagkuha sa usa ka butang gikan sa uban sa dinautan o dili subay sa balaod. Ang Ginoo sa kanunay misugo sa iyang mga anak sa dili pagpangawat (Ex. 20:15; Mat. 19:18; 2 Ne. 26:32; Mosiah 13:22; D&P 59:6).

    True