Babel, Babelon
  Footnotes
  Theme

  Babel, Babelon

  Ang kaulohan sa Babelonia.

  Ang Babel gitukod pinaagi ni Nimrod ug mao ang usa sa mga karaan nga dakbayan didto sa yuta sa Mesopotamia, o Shinar (Gen. 10:8–10). Ang Ginoo milibug sa mga pinulongan niana nga panahon nga ang mga katawhan nagtukod sa Tore sa Babel (Gen. 11:1–9; Ether 1:3–5, 33–35). Ang Babelon sa wala madugay nahimo nga ulohan ni Nabucodonosor. Siya mitukod og dako kaayo nga dakbayan diin ang mga guba sa gihapon nagpabilin. Ang Babelon nahimo nga usa ka dautan nga dakbayan ug sukad niana nahimo nga simbolo sa pagkadautan sa kalibutan.

  True