Jose sa Arimatea
    Footnotes
    Theme

    Jose sa Arimatea

    Si Jose sa Arimatea usa ka sakop sa Sanhedrin, usa ka tinun-an ni Kristo, ug usa ka adunahan ug matinud-anon nga Israelite kinsa wala moapil sa paghukom sa atong Ginoo. Human sa paglansang sa krus, si Jose ang nagpaputos sa lawas sa Manluluwas sa usa ka malinis nga sidahon nga panapton ug gihaya siya sa kang Jose nga kaugalingon nga sama sa langub nga lubnganan (Mat. 27:57–60; Mar. 15:43–46; Luc. 23:50–53; Juan 19:38–42).

    True