Mga Tabang sa Pagtuon
Bunyag, Gibunyagan
nahauna sunod


Bunyag, Gibunyagan

Gikan sa usa ka Gresyanhon nga pulong nagkahulugan nga “ituslob” o “ipaunlod”. Ang bunyag pinaagi sa pagpaunlod sa tubig pinaagi sa usa nga adunay pagtugot mao ang pasiuna nga ordinansa sa ebanghelyo ug gikinahanglan aron mahimo nga usa ka sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Kini giunhan sa hugot nga pagtuo ni Jesukristo ug pinaagi sa paghinulsol. Kini kinahanglan sundan pinaagi sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo aron mahingpit (2 Ne. 31:13–14). Ang bunyag pinaagi sa tubig ug sa Espiritu gikinahanglan sa dili pa ang usa ka tawo makasulod sa gingharian nga celestial. Si Adan mao ang unang gibunyagan (Moises 6:64–65). Si Jesus usab gibunyagan aron sa pagtuman sa tanan nga pagkamatarung ug aron ipakita ang agianan alang sa tanan nga mga katawhan (Mat. 3:13–17; 2 Ne. 31:5–12).

Tungod kay ang tanan nga ania sa yuta wala makaangkon sa kahigayunan sa pagdawat sa ebanghelyo sa panahon sa mortal nga kinabuhi, ang Ginoo mihatag og pagtugot sa pagbunyag nga buhaton pinaagi sa pagpuli alang sa mga patay. Busa, kinsa kadto nga modawat sa ebanghelyo diha sa kalibutan sa espiritu mahimo nga makasulod ngadto sa gingharian sa Dios.

Kamahinungdanon

Bunyag Pinaagi sa Pagpaunlod

Bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala

Tukma nga pagtugot

Mga Gikinahanglan Alang sa Bunyag

Mga pakigsaad nga gihimo pinaagi sa bunyag

Bunyag Alang sa mga Patay

Bunyag dili alang sa gagmay nga mga masuso