Pariseo, Mga
    Footnotes
    Theme

    Pariseo, Mga

    Diha sa Bag-ong Tugon, usa ka pundok sa mga relihiyoso taliwala sa mga Judeo kansang ngalan nagsugyot nga ibulag o ilain. Ang mga Pariseo nagpasigarbo sa ilang mga kaugalingon nga sa hugot nagsunod sa balaod ni Moises ug naglikay sa bisan unsang butang nga may kalabutan sa mga Hentil. Sila mituo sa kinabuhi human sa kamatayon, sa pagkabanhaw, o sa pagkaanaa sa mga anghel ug sa mga espiritu. Sila mituo nga ang balaod nga gipaagi sa ba-ba ug ang tradisyon managsama sa pagkamahinungdanon sa nahisulat nga mga balaod. Ang ilang mga pagtudlo nakapakunhod sa relihiyon ngadto sa pagpaminaw sa mga lagda ug nag-awhag sa espirituhanon nga garbo. Sila nakapahimo sa daghan nga mga katawhan sa Judeo sa pagduha-duha ni Kristo ug sa iyang ebanghelyo. Ang Ginoo mihulga sa mga Pariseo ug sa ilang mga buhat diha sa Mat. 23; Mar. 7:1–23; Luc. 11:37–44.

    True