Tulisan ni Gadianton, Mga
    Footnotes
    Theme

    Tulisan ni Gadianton, Mga

    Diha sa Bashon ni Mormon, usa ka pundok sa mga tulisan nga gipangulohan pinaagi sa usa ka dautan nga Nephite nga ginganlan og Gadianton. Ang ilang kapunongan gipasikad sa tinago ug yawan-on nga mga panumpa.