Whitmer, Peter Jr.
    Footnotes
    Theme

    Whitmer, Peter Jr.

    Usa ka unang pangulo diha sa gipahiuli nga Simbahan ug usa sa walo ka mga saksi sa Basahon ni Mormon. Tan-awa “Ang Pagpamatuod sa Walo ka mga Saksi” diha sa pasiuna nga mga pahina sa Basahon ni Mormon. Ang Ginoo mihatag kaniya ug kinaugalingon nga mga panudlo diha sa D&P 16 ug 30:5–8.

    True