Mga Kasulatan
Pasiuna
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pasiuna

Ang Basahon ni Mormon mao ang usa ka balaan nga kasulatan nga ikatandi sa Biblia. Kini usa ka talaan sa Dios sa iyang mga pakigdumala sa karaan nga mga lumulupyo sa mga America ug naglakip sa kahingpitan sa walay katapusan nga ebanghelyo.

Ang basahon gisulat sa daghan nga karaan nga mga propeta pinaagi sa espiritu sa pagpanagna ug pagpadayag. Ang ilang mga pulong, gisulat diha sa mga palid nga bulawan, gikutlo ug gipamub-an pinaagi sa usa ka propeta nga tigsaysay nga ginganlan og Mormon. Ang talaan nag-asoy sa kaagi sa duha ka dagko nga buhilaman. Ang usa miabut gikan sa Jerusalem sa tuig 600 B.C., ug sa wala madugay nabahin sa duha ka mga nasud, ang gibantug nga mga Nephite ug ang mga Lamanite. Ang lain miabut nga labaw pa ka sayo sa diha nga ang Ginoo milibug sa mga pinulongan didto sa Tore sa Babel. Kini nga pundok gibantug nga mga Jaredite. Human sa mga kaliboan ka mga tuig, ang tanan nalaglag gawas sa mga Lamanite, ug sila mao ang punoan nga mga kagikanan sa mga American Indian.

Ang labing madaugon nga hitabo nga nahisulat diha sa Basahon ni Mormon mao ang kinaugalingon nga pagpangalagad sa Ginoong Jesukristo taliwala sa mga Nephite human dayon sa iyang pagkabanhaw. Kini nagpahimutang sa mga doktrina sa ebanghelyo, naglatid sa laraw sa kaluwasan, ug nagsulti sa mga tawo unsa ang kinahanglan gayud nga ilang pagabuhaton aron maangkon ang kalinaw niini nga kinabuhi ug ang kaluwasan sa kahangturan sa kinabuhi nga umaabut.

Human si Mormon makatapos sa iyang pagsulat, siya mihatag sa asoy ngadto sa iyang anak nga si Moroni, kinsa midugang og pipila ka mga pulong sa iyang kaugalingon ug mitago sa mga palid didto sa bungtod sa Cumorah. Sa Septyembre 21, 1823, ang mao nga Moroni, nga usa na ka mahimayaon, ug binanhaw nga tawo, mipakita ngadto kang Propeta Joseph Smith ug mipahimangno kaniya mahitungod sa karaan nga talaan ug sa gitakda nga kahubaran ngadto sa pinulongan nga Ingles.

Sa takda nga panahon ang mga palid gitugyan ngadto kang Joseph Smith, kinsa mihubad kanila pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios. Ang talaan karon namantala na sa daghan nga mga pinulongan ingon nga bag-o ug dugang saksi nga si Jesukristo mao ang Anak sa Buhing Dios ug nga ang tanan kinsa moduol ngadto kaniya ug mosunod sa mga balaod ug sa mga ordinansa sa iyang ebanghelyo mahimo nga maluwas.

Mahitungod niini nga mga talaan ang Propeta Joseph Smith miingon: “Ako misulti sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ug ang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain nga basahon.”

Dugang sa kang Joseph Smith, ang Ginoo mihatag ngadto sa napulog usa ka mga tawo sa pagtan-aw sa mga palid nga bulawan sa ilang kaugalingon ug mahimo nga talagsaon nga mga saksi sa kamatuoran ug sa ka balaanon sa Basahon ni Mormon. Ang ilang sinulat nga mga pagpamatuod nalakip dinhi ingon nga “Ang Pagpamatuod sa Tulo ka mga Saksi” ug “Ang Pagpamatuod sa Walo ka mga Saksi.”

Kami nagdapit sa tanan nga mga tawo sa tanan nga dapit sa pagbasa sa Basahon ni Mormon, sa pagpalandong diha sa ilang mga kasingkasing sa mensahe nga gilakip niini, ug unya sa pagpangutana sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo kon ang basahon tinuod ba. Kadto kinsa mosunod niini nga pamaagi ug mangamuyo sa hugot nga pagtuo makaangkon og usa ka pagpamatuod sa iyang kamatuoran ug pagkabalaanon pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. (Tan-awa sa Moroni 10:3–5.)

Kadto kinsa makabaton niini nga balaanon nga pagpamatuod gikan sa Balaang Espiritu modangat usab sa kamatuoran pinaagi sa sama nga gahum nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibutan, nga si Joseph Smith mao ang iyang tigpadayag ug ang propeta niining katapusan nga mga adlaw, ug nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Ginoo nga sa makausa pa gitukod na usab dinhi sa yuta, pagpangandam sa ikaduha nga pag-anhi sa Mesiyas.

Ang Pagpamatuod sa Tulo ka mga Saksi

Angay nga mahibaloan ngadto sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, ngadto kang kinsa kini nga buhat moabut: Nga kami, pinaagi sa grasya sa Dios nga Amahan, ug sa atong Ginoong Jesukristo, nakakita sa mga palid nga naglakip niini nga talaan, diin mao ang talaan sa mga katawhan ni Nephi, ug usab sa mga Lamanite, ilang mga kaigsoonan, ug usab sa mga katawhan ni Jared, kinsa miabut gikan sa tore nga gipamulong. Ug kami usab nasayud nga sila gihubad pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios, kay ang iyang tingog mipadayag niini ngari kanamo; busa kami nahibalo sa kasiguroan nga ang buhat tinuod. Ug kami usab magpamatuod nga kami nakakita sa mga kinulit diin anaa sa mga palid; ug sila gipakita ngari kanamo pinaagi sa gahum sa Dios, ug dili sa tawo. Ug kami magpadayag uban sa mga pulong nga maligdong, nga usa ka anghel sa Dios mikunsad gikan sa langit, ug siya midala ug mipahiluna sa atubangan sa among mga mata, nga kami nakasud-ong ug nakakita sa mga palid, ug sa mga kinulit diha niini; ug kami nasayud nga kini pinaagi sa grasya sa Dios nga Amahan, ug sa atong Ginoong Jesukristo, nga kami nakasud-ong ug nakapamatuod nga kini nga mga butang tinuod. Ug kini kahibulongan sa among mga mata. Bisan pa niana, ang tingog sa Ginoo nagmando kanamo nga kami magpamatuod niini; busa, aron sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, kami magpamatuod niini nga mga butang. Ug kami nasayud nga kon kami matinud-anon diha kang Kristo, kami makalikay sa among mga saput sa dugo sa tanan nga mga tawo, ug makaplagan nga walay lama sa atubangan sa hukmanan ni Kristo, ug makapuyo uban kaniya sa kahangturan diha sa mga langit. Ug ang pasidungog maadto sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, nga usa ka Dios. Amen.

Oliver Cowdery

David Whitmer

Martin Harris

Ang Pagpamatuod sa Walo ka mga Saksi

Angay nga mahibaloan ngadto sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, ngadto kang kinsa kini nga buhat moabut: Nga si Joseph Smith, Jun., ang tighubad niini nga buhat, nakapakita ngari kanamo sa mga palid nga gipamulong, nga may panagway sa bulawan; ug ingon sa kadaghan sa mga palid nga gihubad sa mao nga Smith kami nakakupot uban sa among mga kamot; ug kami usab nakakita sa mga kinulit diha niini, ang tanan may panagway sa pagkakaraan nga buhat, ug katingalahan nga pagkahimo. Ug niini kami magpamatuod uban sa mga pulong nga maligdong, nga ang mao nga Smith nakapakita ngari kanamo, kay kami nakakita ug nakaalsa, ug nasayud sa kasiguroan nga ang mao nga Smith nakabaton sa mga palid nga among gipamulong. Ug kami mohatag sa among mga ngalan ngadto sa kalibutan, aron sa pagsaksi ngadto sa kalibutan niana diin kami nakakita. Ug kami wala magbakak, Dios ang saksi niini.

Christian Whitmer

Jacob Whitmer

Peter Whitmer, Jun.

John Whitmer

Hiram Page

Joseph Smith, Sen.

Hyrum Smith

Samuel H. Smith

Ang Pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith

Kaugalingon nga mga pulong ni Propeta Joseph Smith mahitungod sa pagtungha sa Basahon ni Mormon mao:

“Niana nga gabii sa…Septyembre 21 [1823]…ako mipahiluna sa akong kaugalingon sa pag-ampo ug pagpangaliya ngadto sa Makagagahum nga Dios. …

“Samtang ako diha sa pagtawag sa Dios, ako nakakita og kahayag nga mitungha sa akong lawak, diin nagkadako hangtud ang kahayag sa lawak labaw pa sa udtong tutok, nga sa kalit lamang usa ka personahe mitungha diha sa kiliran sa akong higdaanan, nagbarug sa hangin, kay ang iyang mga tiil wala magtugkad sa salog.

“Siya nagsul-ob sa maluag nga saput nga may talagsaon nga kaputi. Kini usa ka kaputi nga labaw pa kay sa bisan unsa nga butang nga yutan-on nga ako sukad nakakita; ni ako motuo nga adunay bisan unsa nga butang nga yutan-on nga mahimo nga magpakita sa hilabihan nga kaputi ug kahayag. Hukas ang iyang mga kamot, ang iyang mga bukton usab, sa ibabaw og diyutay sa mga pulso; ingon, usab, hukas ang iyang mga tiil, walay gisul-ob, ug ingon sa iyang mga bitiis, ibabaw og diyutay sa mga buol-buol. Ang iyang ulo ug liog walay tabon usab. Ako nakamatikod nga siya walay lain nga gisul-ob gawas sa kupo, kay kini bukas man, nga sa ingon ako nakakita sa iyang dughan.

“Dili lamang ang iyang kupo ang hilabihan kaputi, apan ang iyang tibuok nga pagkatawo mahimayaon nga lisud hubiton, ug ang iyang pamayhon sa pagkatinuod ingon sa kilat. Ang lawak hilabihan kahayag, apan dili kaayo silaw ingon sa naglibut niini nga tawo. Sa una ko nga pagtan-aw kaniya ako nahadlok; apan nawala dayon kanako ang kahadlok.

“Siya misangpit sa akong ngalan, ug miingon ngari kanako nga siya usa ka sinugo nga gipadala gikan sa atubangan sa Dios ngari kanako, ug nga ang iyang ngalan mao si Moroni; nga ang Dios adunay ipabuhat kanako; ug nga ang akong ngalan pagagamiton alang sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, ug mga pinulongan, o nga kini sama nga pagalitukon sa maayo ug sa dautan diha sa tanan nga mga katawhan.

“Siya miingon nga adunay usa ka basahon nga gitagoan, gisulat sa mga palid nga bulawan, naghatag og kasaysayan sa kaagi sa unang mga lumulupyo niining dako nga yuta, ug ang tinubdan sa ilang kagikan. Siya usab miingon nga ang kahingpitan sa walay katapusan nga Ebanghelyo mao ang nahilakip niini, ingon nga gitugyan sa Manluluwas ngadto sa mga karaan nga mga lumulupyo;

“Usab, adunay duha ka mga bato nga anaa sa bayanan sa salamin sa mata nga pilak—ug kini nga mga bato, gitaod sa taming, naglangkob sa gitawag nga Urim ug Thummim—gitago uban sa mga palid; ug ang pagbaton ug paggamit niini nga mga bato mao ang naglangkob sa mga Manalagna sa karaan nga panahon; ug nga ang Dios ang nag-andam kanila alang sa katuyoan sa paghubad sa basahon.

· · · · · · ·

“Ug usab, siya misulti kanako, nga kon makuha ko na ang mga palid diin iyang gihisgutan—kay ang panahon nga sila pagakuhaon wala pa matuman—ako dili gayud mopakita kanila ngadto ni bisan kinsa nga tawo; ni ang taming uban sa Urim ug Thummim; ngadto lamang kanila kinsa ako pagamandoan sa pagpakita niini; kay kon ako mobuhat ako pagalaglagon. Samtang siya nakigsulti kanako mahitungod sa mga palid, ang panan-awon nabuksan sa akong pangisip nga ako nakakita sa dapit diin gitago ang mga palid, ug nga tin-aw ug tataw kaayo nga akong nailhan ang dapit pag-usab sa diha nga giduaw ko kini.

“Human niini nga pakigsulti, ako nakakita sa kahayag sa akong lawak nga nagsugod dayon pagtigum libut sa lawas sa tawo nga nakigsulti kanako, ug kini nagpadayon, hangtud nga ang lawak nahibalik sa kangitngit, gawas lamang sa naglibut kaniya, nga sa kalit lamang ako nakakita, ingon sa gihapon, og usa ka hayag nga agianan paingon sa langit, ug siya misaka hangtud nga nawala, ug ang lawak nahibalik sa unang kahimtang sa wala pa kining langitnon nga kahayag mopakita.

“Ako mihigda nga naghunahuna sa pagkatalagsaon sa talan-awon, ug sa hilabihan nga katingala sa gisulti kanako sa kahibulongan nga sinugo; sa diha nga, taliwala sa akong pagpamalandong, sa kalit lamang ako nakamatikod nga nagsugod na usab og ka hayag ang akong lawak, ug sa kalit, ingon sa gihapon, ang mao nga langitnon nga sinugo diha na usab sa kiliran sa akong higdaanan.

“Siya misugod, ug misaysay na usab sa mao gihapon nga mga butang diin iyang gibuhat sa una niya nga pagduaw, nga walay bisan gamay nga kausaban; nga sa pagkahuman, siya mipahibalo kanako sa mga dako nga mga paghukom nga moabut sa ibabaw sa yuta, uban ang dako nga kasub-anan pinaagi sa gutom, espada, ug kamatay; ug nga kini nga mga mabug-at nga mga paghukom moabut sa yuta niini nga kaliwatan. Human masaysay kini nga mga butang, misaka na usab siya sama sa una niya nga gibuhat.

“Niini nga higayon, lawom kaayo ang talan-awon nga nahipatik sa akong kaisipan, nga ang katulugon mibiya sa akong mga mata, ug ako mihigda nga gidaug sa kahibulong sa akong nakita ug nabati. Apan unsa ang akong katingala nga mipakita na usab ang mao nga sinugo diha sa kiliran sa akong higdaanan, ug nabati ko siya nga nagsaysay o mibalik pag-usab sa pagsaysay ngari kanako sa mao gihapon nga mga butang ingon sa nangagi; ug mipuno pagpasidaan kanako, nga si Satanas mosulay sa pagtintal kanako (mahitungod sa kabus nga kahimtang sa banay sa akong amahan), sa pagkuha sa mga palid sa tuyo nga magpadato. Kini siya midili kanako, nag-ingon nga ako kinahanglan gayud nga walay lain nga tumong sa pagkuha sa mga palid gawas sa paghimaya sa Dios, ug nga dili gayud magpadani sa bisan unsa nga katuyoan nga walay labut sa pagpalambo sa Iyang gingharian; kon dili, ako dili makakuha kanila.

“Human niini nga ikatulo nga pagduaw, siya misaka na usab paingon sa langit sama sa una, ug ako nagpabilin pag-usab sa pagpamalandong sa pagkakatingalahan niini nga akong nasinati; sa diha nga kalit lamang human ang langitnon nga sinugo mibiya kanako sa ikatulo nga higayon, mituktugaok ang manok, ug ako nakamatikod nga ang kabuntagon nagsingabut, sa ingon niana ang among panagsinultihanay milungtad sa tibuok gabii.

“Ako sa walay langan mibangon gikan sa akong higdaanan, ug, sama sa naandan, mipaingon sa kinahanglanon nga mga buluhaton sa matag adlaw; apan, sa pagsulay ko sa pagtrabaho sama sa naandan, ako nakamatikod nga ako nawad-an sa kusog ug dili makahimo sa mga buluhaton. Ang akong amahan, kinsa nagtrabaho uban kanako, nakamatikod nga adunay kalainan kanako, ug misulti kanako sa pagpauli sa balay. Ako misugod uban sa tuyo sa pagpauli sa balay; apan, sa pagsulay sa pagkatkat sa koral gikan sa umahan diin kami nagagikan, ako nawad-an sa umoy, ug ako natumba sa yuta, ug sa mubo nga higayon nawad-an sa panimuot.

“Ang unang butang nga ako nahinumdom mao ang usa ka tingog nga nakigsulti kanako, nagsangpit sa akong ngalan. Ako mihangad, ug nakita ang mao gihapon nga sinugo nga nagbarug dapit sa akong ulohan, gilibutan sa kahayag sama sa una. Siya misaysay pag-usab kanako sa tanan nga siya misaysay ngari kanako sa miagi nga gabii, ug mimando kanako sa pag-adto ngadto sa akong amahan ug pagsulti kaniya bahin sa panan-awon ug sa mga sugo diin ako nakadawat.

“Ako misunod; ako mibalik ngadto sa akong amahan nga didto pa sa umahan, ug misaysay sa tibuok nga nahitabo ngadto kaniya. Siya mitubag kanako nga kini iya sa Dios, ug misulti kanako sa pagpadayon ug sa pagbuhat sumala sa gimando sa sinugo. Ako mibiya sa umahan, ug mipaingon sa dapit diin ang sinugo misulti kanako nga ang mga palid gitago; ug tungod sa katin-aw sa panan-awon nga ako nakakita mahitungod niini, ako nakaila sa dapit diha-diha sa akong pag-abut didto.

“Duol sa balangay sa Manchester, lungsod sa Ontario, New York, nagbarug ang usa ka bungtod nga may igo nga gidak-on, ug maoy labing taas sa kasilinganan. Sa kasadpan nga bahin sa mao nga bungtod, nga dili kaayo layo sa ibabaw, ilawom sa usa ka bato nga may igo nga gidak-on, diha ang mga palid, nga gisulod sa usa ka bato nga kahon. Kini nga bato bagâ ug nagkalingin sa taliwala sa may ibabaw nga bahin, ug nagkanipis paingon sa mga ngilit, nga sa ingon ang tunga nga bahin makita sa ibabaw sa yuta, apan ang mga ngilit palibut niini natabunan sa yuta.

“Human makabkab ang yuta, ako mikuha og ikaligwat, ug gipahimutang ko kini sa ilawom sa kilid sa bato, ug sa gamay lamang nga kusog naalsa ko kini. Ako mitan-aw, ug diha gayud ako nakakita sa mga palid, sa Urim ug Thummim, ug sa taming, sama sa giingon sa sinugo. Ang kahon nga gisudlan niini gihimo sa tinumpi nga gagmay nga mga bato ug gibulitan sa usa ka matang sa semento. Ang ilawom sa kahon gisalugan og duha ka mga bato nga gibabag diha sa kahon, ug dinhi niini nga mga bato gibutang ang mga palid ug uban nga mga butang nga uban kanila.

“Ako misulay sa pagkuha kanila, apan gidid-an sa sinugo, ug gisultihan pag-usab nga ang panahon sa pagkuha kanila wala pa moabut, ug dili gayud, hangtud ang tagal nga upat ka tuig moabut; apan siya misulti kanako nga ako kinahanglan moadto sa mao nga dapit tukma sa usa ka tuig gikan niadto nga panahon, ug nga siya didto makig-abut kanako, ug nga ako magpadayon pagbuhat niini hangtud nga ang higayon moabut sa pagkuha sa mga palid.

“Tungod niana, sumala sa gisugo kanako, ako miadto matag tapos sa tuig, ug sa matag higayon ako nakakita sa mao gihapon nga sinugo didto, ug nakadawat og pahimangno ug kaalam gikan kaniya sa matag panagsinultihanay kanamo, mahitungod sa pagabuhaton sa Ginoo, unsaon ug sa unsa nga paagi ang pagdumala sa Iyang gingharian sa katapusan nga mga adlaw.

· · · · · · ·

“Sa kapulihay miabut ang panahon nga makuha ang mga palid, ang Urim ug Thummim, ug ang taming. Sa ikakawhaan ug duha nga adlaw sa Septyembre, usa ka libo walo ka gatus ug kawhaan ug pito, human milabay ang lain nga tuig sa akong pagduaw sa dapit diin sila gitago, ang mao gihapon nga langitnon nga sinugo mihatag kanako, uban sa panugon: Nga ako ang manubag kanila; nga kon ako motugot kanila nga mawala tungod sa walay pagtagad, o pinaagi sa akong bisan unsa nga pagpasagad, ako pagalaglagon; apan kon ako mogamit sa tanan ko nga mga panlimbasug sa pag-amping kanila, hangtud nga siya, ang sinugo, mobawi kanila, sila pagapanalipdan.

“Ako sa wala madugay nakahibalo sa katarungan ngano nga nakadawat sa higpit nga pahimangno sa pagtipig kanila, ug ngano nga miingon ang sinugo nga kon ako makahuman sa gipabuhat kanako, siya mobawi kanila. Wala madugay nga kini nahibaloan nga ako nagbaton kanila, nga ang labi nga pinugsanay nga tinguha gigamit aron sa pagkuha kanila gikan kanako. Matag laang nga nahunahunaan gigamit sa mao nga tuyo. Ang pagpanggukod nag-anam ka pait ug nagkagrabe kay sa kaniadto, ug ang pundok sa mga katawhan nagbantay sa kanunay sa pagkuha kanila gikan kanako kon mahimo. Apan pinaagi sa kaalam sa Dios, nagpabilin sila nga layo sa kadautan diha sa akong mga kamot, hangtud ako nakatapos sa unsay gikinahanglan gikan sa akong mga kamot. Kanus-a, sumala sa gikasabutan, ang sinugo mibawi kanila, ako mitugyan kanila ngadto kaniya; ug anaa na sila kaniya hangtud niini nga adlaw, ikaduha nga adlaw sa Mayo, usa ka libo walo ka gatus ug katloan ug walo.”

Alang sa hingpit nga talaan, tan-awa ang Joseph Smith—Kasaysayan, diha sa Perlas nga Labing Bililhon, ug History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, bolumen 1, mga kapitulo 1 hangtud sa 6.

Ang karaan nga talaan nga gikuha gikan sa yuta, ingon sa tingog sa mga katawhan nga namulong gikan sa abug, ug nahubad ngadto sa bag-o nga pinulongan pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios nga gipamatuod sa Balaan nga pagpamatuod, unang gimantala ngadto sa kalibutan sa Ingles sa tuig 1830 ingon nga The Book of Mormon.