Mga Kasulatan
ulohan nga pahina
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang
Basahon
ni
Mormon

Lain nga
Tugon
ni
Jesukristo

Gimantala sa
Ang Simbahan ni Jesukristo
Sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Dakbayan sa Salt Lake, TBA 1998