ulohan nga pahina
  Footnotes

  Ang
  Basahon
  ni
  Mormon

  Lain nga
  Tugon
  ni
  Jesukristo

  Gimantala sa
  Ang Simbahan ni Jesukristo
  Sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

  Dakbayan sa Salt Lake, TBA 1998