Mga Kasulatan
Enos 1


Ang Basahon ni Enos

Kapitulo 1

Si Enos nag-ampo sa hilabihan ug nakaangkon og kapasayloan sa iyang mga sala—Ang tingog sa Ginoo miabut sa iyang hunahuna, nagsaad og kaluwasan alang sa mga Lamanite sa umaabut nga adlaw—Ang mga Nephite nagtinguha sa pagbawi sa mga Lamanite—Si Enos nagmalipayon diha sa iyang Manunubos. Mga 420 B.C.

1 Tan-awa, nahinabo nga ako, si aEnos, nasayud sa akong amahan nga bsiya usa ka makiangayon nga tawo—kay siya cmitudlo kanako diha sa iyang pinulongan, ug usab diha sa dpagmatuto ug sa pagpahimatngon sa Ginoo—ug bulahan ang ngalan sa akong Dios tungod niini—

2 Ug ako mosulti kaninyo sa akong apagpakigbisog sa atubangan sa Dios, sa wala pa ako makadawat sa bkapasayloan sa akong mga sala.

3 Tan-awa, ako miadto sa lasang aron mangayam; ug ang mga pulong nga akong madunggan kanunay nga gipamulong sa akong amahan mahitungod sa kinabuhi nga dayon, ug ang ahingpit nga kalipay sa mga santos, bmituhop gayud pag-ayo sa akong kasingkasing.

4 Ug ang akong kalag agigutom; ug ako bmiluhod sa atubangan sa akong Magbubuhat, ug ako nangamuyo ngadto kaniya sa hilabihan nga cpag-ampo ug nangaliya alang sa akong kaugalingon nga kalag; ug sa tibuok adlaw ako nangamuyo ngadto kaniya; oo, ug sa diha nga midangat ang kagabhion ako sa gihapon mipataas sa akong tingog pag-ayo nga kini miabut sa mga kalangitan.

5 Ug dihay miabut nga usa ka atingog ngari kanako, nag-ingon: Enos, ang imong mga sala gipasaylo na, ug ikaw panalanginan.

6 Ug ako, si Enos, nasayud nga ang Dios dili magbakak; busa, ang akong kasaypanan nakuha sa hingpit.

7 Ug ako miingon: Ginoo, giunsa kini pagbuhat?

8 Ug siya miingon ngari kanako: Tungod sa imong ahugot nga pagtuo ni Kristo, si kinsa ikaw wala pa gayud sukad makadungog ni makakita. Ug daghan nga mga katuigan ang molabay unà siya mopakita sa iyang kaugalingon diha sa lawas; busa, makalakaw ka na, ang imong hugot nga pagtuo nakahimo kanimo nga bhinlo.

9 Karon, nahinabo, nga sa diha nga ako nakadungog niini nga mga pulong ako misugod sa pagbati og usa ka atinguha alang sa kaayohan sa akong mga kaigsoonan, ang mga Nephite; busa, ako bmibu-bu sa akong tibuok nga kalag ngadto sa Dios alang kanila.

10 Ug samtang ako nakigbisog diha sa espiritu, tan-awa, ang tingog sa Ginoo midangat sa akong ahunahuna pag-usab, nag-ingon: Ako moduaw sa imong mga kaigsoonan sumala sa ilang kakugi sa paghupot sa akong mga sugo. Ako bmihatag ngadto kanila niini nga yuta, ug kini usa ka balaan nga yuta; ug Ako dili cmotunglo niini gawas kon kini tungod sa hinungdan sa kadautan; busa, Ako moduaw sa imong mga kaigsoonan ingon nga Ako miingon; ug ang ilang mga kalapasan Ako modala uban ang kasubo diha sa ilang kaugalingon nga mga ulo.

11 Ug human ako, si Enos makadungog niini nga mga pulong, ang akong hugot nga pagtuo nagsugod sa pagkadili matarug diha sa Ginoo; ug ako nag-ampo ngadto kaniya uban sa daghan ug taas nga mga pakigbisog alang sa akong mga kaigsoonan, ang mga Lamanite.

12 Ug nahinabo nga human ako amag-ampo ug maghago uban sa tanan nga kakugi, ang Ginoo miingon ngari kanako: Ako motugyan nganha kanimo sumala sa imong mga btinguha, tungod sa imong hugot nga pagtuo.

13 Ug karon tan-awa, kini mao ang tinguha diin ako mitinguha kaniya—nga kon kini kinahanglan nga mahimo, nga ang akong mga katawhan, ang mga Nephite, kinahanglan mahulog ngadto sa kalapasan, ug sa bisan unsa nga paagi amalaglag, ug ang mga Lamanite dili malaglag, nga ang Ginoong Dios bmagtipig og usa ka talaan sa akong mga katawhan, ang mga Nephite; bisan kon kini pinaagi sa gahum sa iyang balaan nga bukton, nga kini unta cpagadad-on ngadto sa uban nga umaabut nga adlaw ngadto sa mga Lamanite, nga, tingali, sila unta dmadala ngadto sa kaluwasan—

14 Kay sa pagkakaron ang among mga pakigbisog anakawang diha sa pagpahiuli kanila ngadto sa tinuod nga hugot nga pagtuo. Ug sila nanumpa diha sa ilang kasuko nga, kon mahimo man, sila bmolaglag sa among mga talaan ug kanamo, ug usab sa tanan nga mga tradisyon sa among mga amahan.

15 Busa, ako nasayud nga ang Ginoong Dios nakahimo sa apagtipig sa among mga talaan, ako nangamuyo ngadto kaniya sa walay paghunong, kay siya miingon ngari kanako: Bisan unsa nga butang nga ikaw mangayo diha sa hugot nga pagtuo, magtuo nga ikaw makadawat diha sa ngalan ni Kristo, ikaw makadawat niini.

16 Ug ako adunay hugot nga pagtuo, ug ako nangamuyo ngadto sa Dios nga siya amotipig sa mga btalaan; ug siya mihimo og pakigsaad uban kanako nga siya cmodala kanila ngadto sa mga Lamanite diha sa iyang kaugalingon nga tukma nga panahon.

17 Ug ako, si Enos, nasayud nga kini matuman sumala sa pakigsaad nga siya mihimo; busa ang akong kalag nakapahulay.

18 Ug ang Ginoo miingon ngari kanako: Ang inyong mga amahan nangayo usab kanako niini nga butang; ug kini pagahimoon ngadto kanila sumala sa ilang hugot nga pagtuo; kay ang ilang hugot nga pagtuo sama nganha kanimo.

19 Ug karon nahinabo nga ako, si Enos, nakig-uban sa mga katawhan ni Nephi, nanagna sa mga butang nga moabut, ug nagpamatuod sa mga butang nga akong nadungog ug nakita.

20 Ug ako nagpamatuod nga ang mga katawhan ni Nephi naningkamot sa pagpahiuli sa mga Lamanite ngadto sa tinuod nga tinuohan sa Dios. Apan ang among mga akahago nakawang; ang ilang pagdumot gitakda na, ug sila nadala sa ilang dautan nga kinaiya nga sila nahimo nga ihalas ug bangis, ug mga katawhan nga buhaw sa dugo, puno sa pagsimba sa mga cdios-dios ug kahugawan; nagkaon sa mga mananap nga manunubad; nagpuyo sa mga tolda, naglaag-laag diha sa kamingawan nga nagbahag sa panit sa mananap diha sa ilang mga bat-ang ug ang ilang mga ulo gikagisan; ug ang ilang kahanas anaa sa dgapasan, sa sundang, ug sa paggamit sa atsa. Ug ang kadaghanan kanila dili mokaon gawas sa hilaw nga karne; ug sila sa kanunay nagtinguha pagpatay kanamo.

21 Ug nahinabo nga ang mga katawhan ni Nephi nag-ugmad sa yuta, ug anagpasanay sa daghan nga matang sa lugas, mga prutas, mga panon sa kahayopan, ug mga panon sa tanan nga matang sa baka, mga kanding, ug mga ihalas nga kanding, ug usab daghan nga mga kabayo.

22 Ug dihay hilabihan ka daghan nga mga apropeta taliwala kanamo. Ug ang mga katawhan mga btikig og liog, ug lisud nga masabut.

23 Ug walay lain gawas sa hilabihan nga akapintas, bpagsangyaw ug pagpanagna bahin sa gubat, mga panagbingkil, ug mga panglaglag, ug sa kanunay cpagpahinumdom kanila sa kamatayon, ug sa gidugayon sa kahangturan, ug sa mga paghukom ug sa gahum sa Dios, ug sa tanan niini nga mga butang—nagkutaw kanila sa dkanunay aron sa pagpuyo diha sa kahadlok sa Ginoo. Ako moingon nga walay nagkulang niini nga mga butang, ug ang hilabihan nga kayano sa pinulongan, ang makapugong kanila sa diha-diha nga kalaglagan. Ug sa ingon niini nga paagi ako mosulat mahitungod kanila.

24 Ug ako nakakita og mga gubat tali sa mga Nephite ug sa mga Lamanite sa dagan sa akong mga adlaw.

25 Ug nahinabo nga ako nagsugod na sa pagkatigulang, ug usa ka gatus ug kapitoan ug siyam ka mga tuig ang milabay sukad sa panahon nga ang among amahan si Lehi amibiya sa Jerusalem.

26 Ug ako nakakita nga sa dili magdugay ako manaog na ngadto sa akong lubnganan, pinaagi sa gahum sa Dios nga ako kinahanglan gayud nga magsangyaw ug managna ngadto niini nga mga katawhan, ug mopahayag sa pulong sumala sa kamatuoran diin anaa kang Kristo. Ug ako nagpahayag niini sa tanan kong mga adlaw, ug nagmalipayon niini labaw pa kay sa kalibutan.

27 Ug ako hapit na moadto sa dapit sa akong apahulayan, diin uban sa akong Manunubos; kay ako nasayud nga diha kaniya ako makapahulay. Ug ako malipay diha sa adlaw kanus-a ang akong bpagka-mortal mosul-ob sa cpagka-imortal, ug mobarug sa iyang atubangan; ug unya ako makakita sa iyang panagway nga may kahinangop, ug siya moingon ngari kanako: Duol ngari kanako ikaw nga bulahan, may dapit nga giandam alang kanimo sa mga dmansyon sa akong Amahan. Amen.