Hinulsol, Paghinulsol
    Footnotes

    Hinulsol, Paghinulsol

    Usa ka pag-usab sa hunahuna ug sa kasingkasing nga magdala og lab-as nga panghunahuna, ngadto sa Dios, sa kaugalingon, ug sa kinabuhi sa tanan. Ang paghinulsol nagkahulugan nga mobiya gikan sa pagkadautan ug mobalik sa iyang kasingkasing ug kabubut-on ngadto sa Dios, magtugyan ngadto sa mga sugo sa Dios ug mga tinguha ug mobiya sa sala. Ang tinuod nga paghinulsol nagagikan sa usa ka paghigugma alang sa Dios ug ang bug-os nga tinguha sa pagsunod sa iyang mga sugo. Ang tanan nga mga tawo nga may tulubagon nakasala ug kinahanglan gayud nga maghinulsol aron mouswag ngadto sa kaluwasan. Pinaagi lamang sa pag-ula ni Kristo nga ang atong paghinulsol mahimo nga masangputon ug madawat sa Dios.