Aaron, Anak nga Lalaki ni Mosiah
    Footnotes
    Theme

    Aaron, Anak nga Lalaki ni Mosiah

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka anak nga lalaki ni Hari Mosiah. Si Aaron nag-alagad ingon nga usa ka misyonaryo kansang makugihon nga mga kahago nakatabang sa pagkabig og daghan nga mga kalag ngadto kang Kristo.