Gingharian sa Dios o Gingharian sa Langit
    Footnotes
    Theme

    Gingharian sa Dios o Gingharian sa Langit

    Ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta mao ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (D&P 65). Ang katuyoan sa Simbahan mao ang pag-andam sa mga sakop niini sa pagpuyo sa kahangturan didto sa gingharian nga celestial o gingharian sa langit. Bisan pa niana, ang mga kasulatan usahay nagtawag sa Simbahan nga gingharian sa langit, nagpasabut nga ang Simbahan mao ang gingharian sa langit dinhi sa yuta.

    Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta, apan kini karon may kinutuban ngadto sa usa ka eklesiastikanhon nga gingharian. Sa panahon sa Kaliboan, ang gingharian sa Dios mahimo nga politikanhon ug eklesiastikanhon.