Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 65
nahauna sunod

Seksyon 65

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, sa Hiram, Ohio, Oktubre 1831 (History of the Church, 1:218). Ang Propeta nagpaila niini nga pagpadayag ingon nga usa ka pag-ampo.

1–2, Ang mga yawe sa gingharian sa Dios gihatag ngadto sa tawo sa yuta, ug ang katuyoan sa ebanghelyo magmadaugon; 3–6, Ang kaliboan nga gingharian sa langit moabut ug moipon sa gingharian sa Dios sa yuta.

1 Patalinghug, ug tan-awa, ang tingog ingon sa usa nga gipadala nganhi gikan sa kahitas-an, kinsa gamhanan ug makagagahum, kansang paglakaw alang ngadto sa mga kinatumyan sa yuta, oo, kansang tingog alang ngadto sa mga tawo—aPag-andam kamo sa agianan sa Ginoo, himoa nga ang iyang mga dalan tul-id.

2 Ang mga ayawe sa bgingharian sa Dios gitugyan ngadto sa tawo sa yuta, ug gikan dinhi ang ebanghelyo mokaylap ngadto sa mga kinatumyan sa yuta, ingon sa cbato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mokaylap, hangtud kini dmopuno sa tibuok yuta.

3 Oo, usa ka tingog nga nagsinggit—Pag-andam kamo sa agianan sa Ginoo, pag-andam kamo sa apanihapon sa Kordero, pangandam alang sa bPamanhonon.

4 Pag-ampo ngadto sa Ginoo, tawag sa iyang balaan nga ngalan, himoa nga mahibaloan ang iyang kahibulongan nga mga buhat diha sa mga katawhan.

5 Pagtawag diha sa Ginoo, nga ang iyang gingharian masangyaw diha sa yuta, nga ang mga lumulupyo diha niini unta modawat niini, ug moandam alang sa mga adlaw nga moabut, diin ang Anak sa Tawo amanaog gikan sa langit, bmagsaput diha sa kahayag sa iyang chimaya, aron sa pag-ipon sa dgingharian sa Dios nga gipahimutang diha sa ibabaw sa yuta.

6 Busa, unta ang agingharian sa Dios mokaylap nga ang bgingharian sa langit moabut, nga ikaw, O Dios, mahimo nga himayaon diha sa langit ingon usab dinhi sa yuta, nga ang inyong mga kaaway mahimo nga mabuntog; kay cimo ang dungog, gahum ug himaya, hangtud sa kahangturan. Amen.