Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 2
nahauna sunod


Seksyon 2

Kinuha gikan sa mga pulong ni anghel Moroni ngadto ni Joseph Smith ang Propeta, samtang diha sa balay sa amahan sa Propeta sa Manchester, New York, sa gabii sa 21 sa Septyembre 1823 (History of the Church, 1:12). Si Moroni mao ang katapusan sa taas nga linya sa mga tigsaysay kinsa naghimo sa talaan nga ania karon sa kalibutan ingon nga ang Basahon ni Mormon. (Itandi sa Malaquias 4:5–6; usab mga seksyon 27:9; 110:13–16; ug 128:18.)

1, Si Elijah mopadayag sa pagkapari; 2–3, Mga saad sa mga amahan gitanom sa mga kasingkasing sa mga anak.

1 Tan-awa, Ako mopadayag nganha kaninyo sa Pagkapari, pinaagi sa kamot ni aElijah ang propeta, sa dili pa moabut ang bmahinungdanon ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo.

2 Ug asiya motanom diha sa mga kasingkasing sa anak sa mga bsaad nga gihimo ngadto sa mga amahan, ug ang mga kasingkasing sa mga anak mobati sa ilang mga amahan.

3 Kon kini dili mao, ang tibuok yuta sa hingpit malaglag sa iyang pag-anhi.