Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 33


Seksyon 33

Pagpadayag nga gihatag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta ngadto kang Ezra Thayre ug Northrop Sweet, sa Fayette, New York, Oktubre 1830 (History of the Church, 1:126–127). Sa pagtala niini nga pagpadayag, ang Propeta nagpamatuod nga “ang…Ginoo andam kanunay sa pagtudlo ingon ngadto sa makugihon nga nangita uban sa hugot nga pagtuo” (History of the Church, 1:126).

1–4, Mga mamumuo gitawag sa pagpahayag sa ebanghelyo sa ikanapulo ug usa nga takna; 5–6, Ang Simbahan natukod, ug ang mga pinili pagapundukon; 7–10, Paghinulsol kay ang gingharian sa langit hapit na moabut; 11–15, Ang Simbahan natukod diha sa lig-on nga sukaranan sa ebanghelyo; 16–18, Pag-andam alang sa pag-anhi sa Pamanhonon.

1 Tan-awa, Ako moingon nganha kaninyo, akong mga sulugoon Ezra ug Northrop, ablihi ang inyong mga dunggan ug patalinghug ngadto sa tingog sa Ginoo nga inyong Dios, kansang apulong buhi ug makagagahum, hait pa kay sa duha ka suwab sa espada, ngadto sa pagkabahin-bahin sa kahiladman sa mga kalutahan ug uyok sa bukog, sa kalag ug espiritu; ug tigpaila sa mga hunahuna ug mga btinguha sa kasingkasing.

2 Kay sa pagkatinuod, kay sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo nga kamo gitawag sa pagpabati sa inyong mga tingog nga sama sa atunog sa trumpeta, sa pagpadayag sa akong ebanghelyo ngadto sa hiwi ug masinupakon nga kaliwatan.

3 Kay tan-awa, ang umahan aputi ug andam na sa pag-ani; ug kini mao ang bikanapulo ug usa nga takna, ug ang ckatapusan nga higayon nga Ako motawag og mga mamumuo ngari sa akong ubasan.

4 Ug ang akong aubasan nahimo nga bmadunuton sa matag tipik; ug walay nahibilin nga nagbuhat og cmaayo gawas sa pipila lamang; ug sila dnasayop sa daghan nga mga higayon tungod sa mga epanapi sa mga kaparian, ang tanan adunay dautan nga mga hunahuna.

5 Ug sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga kini nga asimbahan Ako bmitukod ug mitawag gikan sa kamingawan.

6 Ug bisan pa niana Ako amopundok sa akong mga pinili gikan sa bupat ka mga suok sa yuta, gani kutob sa motuo kanako ug mopatalinghug ngadto sa akong tingog.

7 Oo, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga ang umahan puti ug andam na sa pag-ani; busa, igalab ang inyong mga sanggot, ug mag-ani uban sa tanan ninyo nga gahum, hunahuna ug kusog.

8 aAblihi ang inyong mga ba-ba ug kini makasulti, ug kamo mahimo nga sama kang bNephi sa karaan, kinsa mipanaw gikan sa Jerusalem diha sa kamingawan.

9 Oo, ablihi ang inyong mga ba-ba ug ayaw pagpanagana, ug kamo magpas-an og mga abinugkos diha sa inyong mga likod, kay tan-awa, Ako mag-uban kaninyo.

10 Oo, ablihi ang inyong mga ba-ba ug kini makasulti, mag-ingon: Paghinulsol, apaghinulsol, ug andama ninyo ang agianan sa Ginoo, ug buhata ang iyang mga agianan nga matul-id; kay ang gingharian sa langit duol na.

11 Oo, paghinulsol ug apagpabunyag, matag usa kaninyo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala; oo, magpabunyag gani sa tubig, ug unya moabut ang pagbunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo.

12 Tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, kini ang akong aebanghelyo; ug hinumdumi nga sila adunay hugot nga pagtuo kanako o sila dili maluwas;

13 Ug sa ibabaw niini nga alig-on nga sukaranan Ako motukod sa akong simbahan; oo, sa ibabaw niini nga lig-on nga sukaranan kamo matukod, ug kon kamo magpadayon, ang mga bganghaan sa impyerno dili makabuntog batok kaninyo.

14 Ug kamo mahinumdom sa mga aartikulo sa simbahan ug sa mga pakigsaad sa paghupot kanila.

15 Ug kinsa kadto nga adunay hugot nga pagtuo kamo amokumpirma diha sa akong simbahan, pinaagi sa pagpandong sa mga bkamot, ug Ako motugyan sa cgasa sa Espiritu Santo diha kanila.

16 Ug ang Basahon ni Mormon ug ang balaan nga mga akasulatan Ako mohatag alang sa inyong bpanudlo; ug ang gahum sa akong Espiritu cnagpalihok sa tanan nga mga butang.

17 Busa, pagmatinud-anon, mag-ampo kanunay, nga ang inyong mga lampara maandam ug magsiga, ug ang lana anaa kaninyo, nga kamo andam sa pag-anhi sa aPamanhonon

18 Kay tan-awa, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, Ako moingon nganha kaninyo, nga Ako amoabut sa labing madali. Bisan pa niana. Amen.