Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 123
nahauna sunod


Seksyon 123

Katungdanan sa mga Santos kalabut sa ilang mga manggugukod, ingon sa gipahayag pinaagi ni Joseph Smith ang Propeta, samtang usa ka binilanggo didto sa bilanggoan sa Liberty, Missouri, Marso 1839 (History of the Church, 3:302–303).

1–6, Ang mga Santos kinahanglan nga motigum ug momantala sa usa ka asoy sa ilang mga pag-antus ug sa mga panggukod; 7–10, Ang sama nga espiritu nga naghimo sa bakak nga mga tinuohan mao usab ang mangulo sa pagpanggukod sa mga Santos; 11–17, Daghan diha taliwala sa pundok sa mga matuohon ang modawat pa sa kamatuoran.

1 Ug usab, kami mosugyot alang sa inyong paghunahuna kon angay ba sa tanan nga mga santos ang pagtigum sa kasayuran sa tanan nga mga hitabo, ug mga pag-antus ug mga pasipala nga gipahamtang diha kanila sa mga katawhan niini nga Bansa;

2 Ug usab sa tanan nga kabtangan ug bili sa mga kadaot diin sila nahiagum, sa dungog ug sa kinaugalingon nga mga kadaot, ingon usab sa balay ug yuta.

3 Ug usab ang mga ngalan sa tanan nga mga tawo nga may kalabutan sa pagpanglupig, kutob sa ilang mahibaloan ug makita.

4 Ug kaha usa ka komite nga mahimo nga itudlo aron sa pagsusi niini nga mga butang, ug aron pagkuha ug mga pamahayag ug mga pinanumpaan nga kalig-unan; ug usab sa pagpundok sa makauulaw nga mga pamahayag nga gihungihong;

5 Ug ang tanan nga anaa sa mga magasin, ug sa mga ensayklopedya, ug ang tanan nga makauulaw nga mga kasaysayan nga gimantala, ug mga sinulat, ug pinaagi kang kinsa, ug mopakita sa kinatibuk-an nga pagkasumpay-sumpay sa yawan-on nga pagkalampingasan ug pagkabanyaga ug pagpahamtang sa kamatayon nga mao ang naandan niini nga mga katawhan—

6 Aron kami dili lamang makamantala ngadto sa tibuok kalibutan, apan aron ikatugyan sila ngadto sa mga punoan sa panggamhanan sa ilang tanan nga maitum ug yawan-on nga bulok, ingon nga katapusan nga paningkamot nga mao ang giawhag kanato sa atong Langitnon nga Amahan, sa dili pa kita sa tibuok ug sa hingpit makaangkon niana nga saad diin magtawag kaniya gikan sa iyang atagoanan nga dapit; ug usab aron ang tibuok nasud walay ikabalibad sa dili pa siya mopadala sa gahum sa iyang gamhanan nga bukton.

7 Mao kini ang usa ka dili malikayan nga katungdanan nga kita nakautang ngadto sa Dios, sa mga anghel, kang kinsa kita pagadad-on aron mobarug, ug usab sa atong mga kaugalingon, sa atong mga asawa ug mga anak, kinsa gihimo nga mag-antus uban ang kaguol, kasakit, kabalaka, ubos sa labing dautan nga kamot sa pagpatay, panlupig, ug pagdaug-daug, gitabangan ug giawhag ug gituboy pinaagi sa impluwensya niana nga espiritu nga nakagamot pag-ayo sa mga tinuohan sa mga amahan, kinsa nakapanunod ug mga bakak, diha sa mga kasingkasing sa mga anak, ug mipuno sa kalibutan sa kalibug, ug nagtubo nga nagkaanam og kalig-on, ug karon mao ang labing dako nga hinungdan sa tanan nga pagkadautan, ug ang tibuok ayuta nag-agulo ubos sa kabug-at sa iyang pagkadautan.

8 Kini mao ang puthaw nga ayugo, kini mao ang usa ka lig-on nga higot; sila mao ang mga pusas ug mga kadena, ug mga talikala, ug mga higot sa impyerno.

9 Busa kini mao ang dili malikayan nga katungdanan nga kita nakautang, dili lamang sa atong kaugalingon nga mga asawa ug mga anak, apan sa mga biyuda ug sa walay mga amahan, kansang mga bana ug mga amahan agipamatay ubos sa puthaw nga kamot;

10 Diin nga kangitngit ug kaitum nga mga binuhatan igo na aron makapakurog sa impyerno, ug mobarug nga nahadlok ug nangluspad, ug ang mga kamot sa mao nga yawa sa pagkurog ug dili makalihok.

11 Ug usab kini mao ang usa ka dili malikayan nga katungdanan nga kita nakautang sa tanan nga nagtubo nga kaliwatan, ug sa tanan nga putli og kasingkasing—

12 Kay aduna pay daghan sa ibabaw sa yuta diha sa tanan nga mga tinuohan, mga pundok, ug mga pundok sa relihiyon, kinsa anabutaan pinaagi sa maliputon nga paglingla sa mga tawo, diin sila naghulat aron sa pagpangilad, ug kinsa natago gikan sa kamatuoran tungod kay sila wala bmasayud asa kini pangitaa—

13 Busa, kinahanglan nga kita mohalad sa atong mga kinabuhi sa pagdala sa kahayag sa tanan nga mga atinagoan nga mga butang sa kangitngit, diin kita nasayud kanila; ug sila sa pagkatinuod gipahayag gikan sa langit—

14 Kinahanglan nga atimanon kini uban sa dako nga kakugi.

15 Himoa nga walay tawo nga moisip kanila ingon og walay hinungdan nga mga butang; kay aduna pay daghan nga umaabut, kalabut sa mga santos, nga misalig diha niini nga mga butang.

16 Nasayud kamo, mga kaigsoonan, nga ang usa ka dako kaayo nga sakayan anatabangan sa usa ka gamay kaayo nga timon sa panahon sa unos, pinaagi sa pagpaubay uban sa hangin ug mga balod.

17 Busa, minahal ug hinigugma nga mga kaigsoonan, kita amagmalipayon sa pagbuhat sa tanan nga mga butang nga ubos sa atong gahum; ug unya kita magmalinawon, uban ang labing dako nga kasiguroan, nga makasaksi sa bkaluwasan sa Dios, ug sa iyang mga bukton nga ipadayag.