Mga Kasulatan
Ang Doktrina ug mga Pakigsaad 102
nahauna sunod


Seksyon 102

Mga hilisgutan sa kapunongan sa unang halangdon nga konseho sa Simbahan, sa Kirtland, Ohio, 17 sa Pebrero 1834 (History of the Church, 2:28–31). Ang orihinal nga mga hilisgutan gitala nila ni Elder Oliver Cowdery ug Orson Hyde. Human sa duha ka adlaw, ang mga hilisgutan gitarung sa Propeta, gibasa ngadto sa halangdon nga konseho ug gidawat pinaagi sa konseho. Mga bersikulo 30 ngadto sa 32 nga adunay kalabutan sa Konseho sa Napulog Duha ka mga Apostoles, gidugang sa Propeta Joseph Smith sa 1835 sa diha nga siya miandam niining mao nga seksyon alang sa pagmantala diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad.

1–8, Ang halangdon nga konseho gitudlo aron sa paghusay sa mga mahinungdanon nga mga kalisdanan nga mahitabo sa Simbahan; 9–18, Mga pamaagi gihatag alang sa paghusay sa mga kaso; 19–23, Ang presidente sa konseho mao ang mohatag sa paghukom; 24–34, Pamaagi sa paghangyo gitakda.

1 Niining adlawa ang kinatibuk-an nga konseho sa kawhaan ug upat ka halangdon nga mga pari nagpundok sa balay ni Joseph Smith, Jun., pinaagi sa pagpadayag, ug nagpadayon sa pagtukod sa ahalangdon nga konseho sa simbahan ni Kristo, nga naglangkob sa napulog duha ka halangdon nga mga pari, ug usa o tulo ka mga presidente sumala sa panginahanglan sa kahigayunan.

2 Ang halangdon nga konseho natudlo pinaagi sa pagpadayag alang sa katuyoan sa paghusay sa mahinungdanon nga mga kalisdanan nga mahitabo sa simbahan, nga dili mahusay sa simbahan o sa konseho sa aobispo ngadto sa katagbawan sa mga nahitungdan.

3 Sila si Joseph Smith, Jun., Sidney Rigdon ug Frederick G. Williams giila nga mga presidente pinaagi sa tingog sa konseho; ug sila si Joseph Smith, Sen., John Smith, Joseph Coe, John Johnson, Martin Harris, John S. Carter, Jared Carter, Oliver Cowdery, Samuel H. Smith, Orson Hyde, Sylvester Smith, ug Luke Johnson, halangdon nga mga pari, gipili nga dili mopanaw nga konseho alang sa simbahan, pinaagi sa nagkahiusa nga tingog sa konseho.

4 Ang ginganlan sa ibabaw nga mga konsehal gipangutana kon sila midawat ba sa ilang pagkatinudlo, ug kon sila motuman ba sa mao nga katungdanan sumala sa balaod sa langit, ug tanan sila mitubag nga sila midawat sa ilang pagkatinudlo, ug motuman sa ilang mga katungdanan sumala sa grasya sa Dios nga gihatag diha kanila.

5 Ang gidaghanon nga naglangkob sa konseho, kinsa mipili diha sa ngalan ug alang sa simbahan sa pagtudlo sa ginganlan sa ibabaw nga mga konsehal mga kap-atan ug tulo, ingon sa mosunod: siyam ka halangdon nga mga pari, napulo ug pito ka mga anciano, upat ka mga pari, ug napulog tulo ka mga sakop.

6 Nauyunan: nga ang halangdon nga konseho walay gahum sa paghimo kon wala ang pito nga ginganlan sa ibabaw nga mga konsehal, o sa ilang naandan nga natudlo nga mga sumusunod nga manambong.

7 Kining pito adunay gahum sa pagtudlo og lain nga halangdon nga mga pari, kinsa ilang giisip nga takus ug makahimo sa paglihok diha sa dapit sa mga konsehal nga wala makatambong.

8 Nauyunan: nga sa matag higayon nga adunay bakante nga mahitabo tungod sa kamatayon, pagpapahawa gikan sa katungdanan tungod sa kalapasan, o pagbalhin tungod sa mga utlanan nga gawas gikan sa pamunoan sa simbahan, ni bisan kinsa sa mga konsehal nga ginganlan sa ibabaw, kini pagapulihan pinaagi sa pagtudlo sa presidente, o mga presidente, ug sa gikauyunan nga tingog sa kinatibuk-an nga konseho sa halangdon nga mga pari, nga nagkatigum alang niana nga katuyoan, nga buhaton diha sa ngalan sa simbahan.

9 Ang presidente sa simbahan, kinsa mao usab ang presidente sa konseho, gitudlo pinaagi sa apagpadayag, ug bgiila sa iyang panggamhanan pinaagi sa tingog sa simbahan.

10 Ug kini sumala sa kahamili sa iyang katungdanan nga kinahanglan siya nga magdumala ibabaw sa konseho sa simbahan; ug kini mao ang iyang kahigayunan nga pagaabagan sa lain nga duha ka mga presidente, nga gitudlo sa sama nga paagi nga siya gitudlo.

11 Ug sa higayon nga dili motambong ang usa o duha kinsa gitudlo sa pagtabang kaniya, siya adunay gahum sa pagdumala ibabaw sa konseho nga walay motabang; ug sa higayon nga siya ang dili makatambong, ang lain nga mga presidente adunay gahum sa pagdumala sa iyang dapit, ang duha o bisan hain kanila.

12 Sa matag higayon ang halangdon nga konseho sa simbahan ni Kristo matukod, sumala sa nahauna nga sumbanan, kini mao ang katungdanan sa napulog duha ka mga konsehal sa pagripa pinaagi sa mga numero, ug pinaagi niini matino kinsa sa napulog duha ang mosulti pag-una, sugod sa nag-una ug magpadayon nga magsunod-sunod hangtud sa ikanapulog duha.

13 Sa matag higayon nga kining konseho magtigum aron sa paghusay og bisan unsa nga kaso, ang napulog duha ka mga konsehal mohunahuna kon kini malisud ba o dili; kon kini dili, duha lamang sa mga konsehal ang mosulti diha niini, sumala sa sumbanan nga nahisulat sa ibabaw.

14 Apan kon kini gihunahuna nga malisud, upat ang kinahanglan matudlo; ug kon labaw pa nga malisud, unom; apan dili mahitabo nga molabaw pa sa unom ang matudlo aron sa pagsulti.

15 Ang sinumbong, sa tanan nga kaso, adunay katungod sa katunga sa konseho, aron kapugngan ang pang-insulto o walay kaangayan.

16 Ug ang mga konsehal nga napili sa pagpamulong sa atubangan sa konseho mopahayag sa kaso, human giusisa ang gipasikaran, sa iyang tinuod nga panghitabo sa atubangan sa konseho; ug ang matag tawo mosulti sumala sa katarung ug akaangayan.

17 Kadto nga mga konsehal kinsa nakakuha og mga paris nga numero, nga mao ang, 2, 4, 6, 8, 10 ug 12, mao ang mga tawo kinsa mobarug alang sa sinumbong, ug pugngan ang pang-insulto ug walay kaangayan.

18 Sa tanan nga mga higayon ang nagsumbong ug ang sinumbong adunay kahigayunan sa pagpamulong alang sa ilang mga kaugalingon sa atubangan sa konseho, human madungog ang mga kalig-unan, ug ang mga konsehal kinsa natudlo sa pagpamulong sa kaso nahuman na sa ilang mga igsusulti.

19 Human madungog ang mga kalig-unan, ang mga konsehal, ang nagsumbong ug ang sinumbong nakapamulong na, ang presidente mohatag og hukom sumala sa pagsabut nga iyang nakuha sa kaso, ug motawag sa napulog duha ka mga konsehal sa pagtugot sa mao nga hukom pinaagi sa ilang pag-uyon.

20 Apan kon ang nahibilin nga mga konsehal, kinsa wala pa makapamulong, o bisan hain kanila, human madungog ang mga kalig-unan ug mga paghangyo nga walay pagdapig nakakita og sayop sa hukom sa presidente, sila mopahayag niini, ug ang kaso husayon pag-usab.

21 Ug kon, human sa mainampingon nga husay, bisan unsa nga nadugang nga katin-awan gipatin-aw diha sa kaso, ang hukom mahimo nga usbon tungod niini.

22 Apan kon sa higayon nga walay nadugang nga katin-awan nga gikahatag, ang una nga hukom mao ang mopatigbabaw, ang kadaghanan sa konseho adunay gahum sa pagtino sa mao gihapon.

23 Kon adunay kalisdanan mahitungod sa adoktrina o baruganan, kon wala nay igong ikasulat aron ang kaso matin-aw ngadto sa mga hunahuna sa konseho, ang presidente magpakisayud ug makadawat sa hunahuna sa Ginoo pinaagi sa bpagpadayag.

24 Ang halangdon nga mga pari, kon molangyaw, adunay gahum sa pagtawag ug pagtukod og konseho sama sa paagi sa nahauna, aron sa paghusay sa mga kalisdanan, kon ang mga nahitungdan o bisan hain kanila mohangyo niini.

25 Ug ang giingon nga konseho sa halangdon nga mga pari adunay gahum sa pagtudlo og usa sa ilang kaugalingon nga numero sa pagdumala sa mao nga konseho sa makadiyut.

26 Kini mahimo nga katungdanan sa giingon nga konseho sa pagpadala, dayon, og kopya sa mga kahimoan, uban sa kinatibuk-an nga pamahayag sa pagpamatuod inubanan sa ilang hukom, ngadto sa halangdon nga konseho sa buhatan sa Unang Kapangulohan sa Simbahan.

27 Kon ang mga nahitungdan o bisan hain kanila nga wala matagbaw sa hukom sa giingon nga konseho, sila mahimo nga mohangyo ngadto sa halangdon nga konseho sa buhatan sa Unang Kapangulohan sa Simbahan, ug usbon ang paghusay, kansang kaso pagadumalahon, sumala sa nahauna nga sumbanan nga nahisulat, ingon nga walay hukom nga nahimo.

28 Kini nga konseho sa halangdon nga mga pari sa lain nga dapit tawgon lamang sa labing amalisud nga mga kaso mahitungod sa simbahan; ug walay ubos o yano nga kaso nga angay itawag sa mao nga konseho.

29 Ang nagpanaw o nahiluna nga halangdon nga mga pari sa lain nga dapit adunay gahum sa pagsulti kon kini kinahanglan ba nga magtawag og ingon niini nga konseho o dili.

30 Adunay kalainan tali sa halangdon nga konseho o sa halangdon nga mga pari nga tigpanaw sa lain nga dapit, ug sa halangdon nga konseho nga atigpanaw nga gilangkuban sa napulog duha ka mga bapostoles, sa ilang mga paghukom.

31 Gikan sa hukom sa nag-una mahimo nga adunay usa ka paghangyo; apan gikan sa hukom sa naulahi wala na.

32 Ang naulahi matawag lamang aron pangutan-on sa kinatibuk-an nga mga kadagkoan sa simbahan sa higayon sa kalapasan.

33 Gikasabutan: nga ang presidente o mga presidente sa buhatan sa Unang Kapangulohan sa Simbahan adunay gahum sa pagtino kon adunay ingon nga kaso, ingon sa paghangyo, adunay katungod sa pag-usab sa husay, human giusisa ang hangyo ug ang mga kalig-unan ug ang mga pamahayag nga nahiuban niini.

34 Ang napulog duha ka mga konsehal unya mopadayon sa paghimo og mga ripa o mga balota, aron sa pagtino kinsa ang mosulti pag-una, ug ang mga mosunod mao ang sangputanan, nga ginganlan: 1, Oliver Cowdery; 2, Joseph Coe; 3, Samuel H. Smith; 4, Luke Johnson; 5, John S. Carter; 6, Sylvester Smith; 7, John Johnson; 8, Orson Hyde; 9, Jared Carter; 10, Joseph Smith, Sen.; 11, John Smith; 12, Martin Harris. Human sa pag-ampo ang komperensya natapos.

Oliver Cowdery,

Orson Hyde,

Mga tigsulat