Halangdon nga Konseho
    Footnotes
    Theme

    Halangdon nga Konseho

    Usa ka konseho sa napulog duha ka halangdon nga mga pari.

    Sa unang mga adlaw sa gipahiuli nga Simbahan, ang pulong nga halangdon nga konseho nagpasabut sa duha ka nagkalain-lain nga mga pundok sa panggamhanan: (1) Ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa Simbahan (D&P 107:33, 38); ug (2) Ang halangdon nga konseho nga nangalagad sulod sa matag istaka (D&P 102; 107:36).