Lapas sa Maayong Kadungganan nga Panghilawas
    Footnotes
    Theme

    Lapas sa Maayong Kadungganan nga Panghilawas

    Tinuyo nga pagbuhat og panapaw, gidili nga panghilawas, pakiglambigit sa managsama og sekso, panghilawas sa isigka-babaye, panghilawas sa isigka-sakop sa banay, o bisan unsa nga dili balaan, dili kinaiyanhon, o mahugaw nga kalihokan sa panghilawas.