Smith, Samuel H.
    Footnotes
    Theme

    Smith, Samuel H.

    Usa ka manghud nga igsoon nga lalaki ni Propeta Joseph Smith (JS—K 1:4). Si Samuel natawo sa 1808 ug namatay sa 1844. Siya usa sa walo ka mga saksi sa Basahon ni Mormon ug mialagad ingon nga usa sa unang mga misyonaryo alang sa napahiuli nga Simbahan (D&P 23:4; 52:30; 61:33–35; 66:7–8; 75:13).